Gå tilbake til:
Du er her:

Ordningen er tom for midler.

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til grønn og bærekraftig næringsutvikling i Bergen. Midlene er til disposisjon for utvikling og etablering av nye prosjekter som vil bidra til økt omstillingstakt og innovasjonsevne.

Kriterier og vilkår

Prosjektet det søkes om støtte til må fremme mål i Kommuneplanens samfunnsdel: Bergen 2030, Grønn strategi og Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 og gjeldende Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen.

For ordningen vektlegges det at tilskuddet bidrar til en grønn og bærekraftig utvikling, i større grad enn at tilskuddet bidrar til næringsutvikling.

Tilskuddet kan ikke være rettet mot en enkeltbedrift, og tiltaket må styrke større deler av den aktuelle bransjen/næringen. Særlig vektlegges det at tilskuddet vil komme flere aktører til gode, og at en kan  synliggjøre bidrag til grønne løsninger, f.eks. løsninger for å redusere utslipp av plast i havet, eller løsninger som bidrar til å rense havet for plast. Søker må kunne synliggjøre at tiltaket har en forventet positiv effekt, som kan konkretiseres.
Tilskudd skal ikke kunne virke konkurransevridende (jf. EØS-avtalen). Et prosjekt vil normalt ikke fullfinansieres av Bergen kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.

Tiltaket må kunne vise til konkrete, forventede effekter som bidrar til et eller flere av FNs bærekraftsmål.

Eksempler på tiltak (ikke utfyllende) kan være:

 • Utvikling av pilot- og demonstrasjonsprosjekter, som kan bidra til det grønne skiftet
 • Kartlegging og utredninger for fremtidig kompetansebehov (FoU) i samarbeid med næringslivet, som kan bidra til økt kunnskap og økt gjennomføringskraft for løsninger som er fremtidsrettede og bærekraftige
 • Kompetanseutvikling for nettverk, næringsklynger eller andre relevante grupperinger
 • Tiltak som stimulerer til grønn innovasjon og gründerskap
 • Arrangement, seminarer, kurs m.m. som fremmer grønn og bærekraftig næringsutvikling og innovasjon og entreprenørskap
 • Nettverks- og klyngeetablering og klynge-til-klynge samarbeid, som bidrar til en mer grønn og bærekraftig utvikling av fremtidsrettede løsninger

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

Målgruppe for tilskuddet

Nettverksorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, andre medlemsorganisasjoner og selskap kan søke om tilskudd til grønn og bærekraftig næringsutvikling. Det er et krav at prosjektene må komme flere næringsaktører til gode og ikke være konkurransevridende. Enkeltbedrifter som søker på vegne av seg selv vil automatisk få avslag/ikke bli vurdert. 

Næringsseksjonen kan bidra med veiledning i søknadsprosessen, kontaktadresse Naeringsseksjonen@bergen.kommune.no

Et prosjekt vil normalt ikke fullfinansieres av Bergen kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp

Søknadsfrist og gjennomføring
Innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler. Prosjektet bør normalt ha oppstart minst en måned etter innsendt søknad.

Behandlingstid
Det må beregnes inntil en måneds behandlingstid. Søker vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid vil være lenger enn dette.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

 • Bidrag til å nå FNs bærekraftsmål og kutt i klimagassutslipp
 • Søkers gjennomføringsevne
 • Realisme, relevans og kvalitet
 • Forankring i gjeldende strategier og planer
 • Klare mål og realistiske budsjett
 • Bidrag til å løse krevende samfunnsutfordringer i Bergen kommune
 • Tilknytning til Bergen

Søknaden med vedlegg må inneholde alle nødvendige opplysninger. Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli avvist. Både inntekter og utgifter må synliggjøres i budsjettet. Om det søkes tilskudd fra andre ordninger må dette opplyses om i søknaden.

Om tilskuddet inneholder støtte til arrangementsutvikling skal disse, så langt det lar seg gjøre, sertifiseres som grønne arrangementer. Klimaseksjonen i Bergen kommune kan gi ekstra tilskudd og bistand til sertifisering. Ta kontakt med Klimaseksjonen@bergen.kommune.no

Rapportering
Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som blir lagt til grunn for eventuelt senere bevilgninger. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført, skal det likevel leveres rapport i tilskuddsportalen. Ny søknad behandles ikke før rapport for tidligere tildelinger er levert.

Tilskuddsmottakere som i løpet av et kalenderår samlet mottar 200 000 kroner eller mer fra Bergen kommune, vil i løpet av høsten få tilsendt et rapportskjema der regnskapstall fra foregående år må oppgis innen en nærmere angitt frist.

Saksbehandlingsprosedyre
Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Klagemulighet
Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Synliggjøring
Ved kommunikasjon og promotering av prosjektet skal støtten fra Bergen kommune synliggjøres. Dokumentasjon av dette må kunne fremlegges ved forespørsel.

Endring og krav om tilbakebetaling
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden og skal primært starte opp i gjeldende søknadssår. Vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning så snart som mulig. Manglende godkjenning kan medføre krav om tilbakebetaling av deler av, eller hele tilskuddet. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler. Prosjektet bør normalt ha oppstart minst en måned etter innsendt søknad.

Behandlingstid

Det må beregnes inntil en måneds behandlingstid. Søker vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid vil være lenger enn dette.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt.

Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes.

Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Kontaktinformasjon

Kontakt Næringsseksjonen
Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 19

Send oss en e-post

Gå til søknadsskjema