Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskuddsordning for innovasjonsprosjekter skal bidra til gjennomføring av prosjekter som fremmer innovasjon i Bergen kommune og næringsutvikling.

Kriterier og vilkår

Hovedformålet er å støtte prosjekter som bidrar til å utvikle, eller vesentlig forbedre, et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste, som dekker et konkret behov i Bergen kommune.

Ordningen støtter ikke aktiviteter i bedrifter som regnes som ordinær drift, innovasjoner som allerede er helt eller delvis gjennomført eller der det finnes løsninger i markedet som vil gi behovsdekning.

Ved behandling av søknaden vektlegges følgende:

  • Prosjektet har en intern tiltakseier i Bergen kommune
  • Innovasjonen dekker et konkret behov i Bergen kommune
  • Det finnes ikke eksisterende løsninger i markedet
  • Prosjektet vil bidra til næringsutvikling lokalt og utover Bergen kommune
  • Søkers gjennomføringsevne, realisme, relevans og kvalitet
  • Forankring i gjeldende strategier og planer

 

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema".

I tilskuddsportalen finner du også mer utdypende informasjon om ordningen.

Målgruppe for tilskuddet

Bedrifter som har blitt enige med en kommunal enhet (tiltakseier) om et potensielt innovasjonsprosjekt og som har fått bekreftelse fra Bergen kommune v/næringsseksjonen om at de tilfredsstiller kriteriene i ordningen.

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende. Ordningen lukkes når det ikke lenger er tilgjengelige budsjettmidler.

Behandlingstid

Det må beregnes inntil en måneds behandlingstid. Søker vil motta foreløpig svar dersom forventet behandlingstid vil være lenger enn dette.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages skriftlig. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §29 tre uker fra vedtaket er mottatt. Dersom det bes om begrunnelse for vedtak, vil klagefristen være tre uker fra begrunnelsen er mottatt. Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må begrunnes. Det vil være hensiktsmessig at klagen forholder seg til reglene som gjelder for tilskuddsordningen, og til begrunnelsen for det konkrete vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgang finnes i kommunens svarbrev.

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. Alle søknader er offentlige, og de vil bli behandlet i tråd med gjeldende politikk for Bergen kommune. Søkere har i henhold til forvaltningsloven § 18, jf. §19 rett til innsyn i sakens dokumenter.

Gå til søknadsskjema