Gå tilbake til:
Du er her:
Måke i Byparken. Foto: Maria Sjaavaag

Våren er yngle- og hekketid for ville dyr og fugler. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.

Yngle- og hekketid

I yngletiden har dyr og fugler krav på fred til å frembringe unger.

I Norge har vi naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven som sier at dyr skal behandles godt, og ikke utsettes for unødig stress, lidelser eller skade. Derfor er ikke bare viltet beskyttet, men også dets reir, bo og hi.

Dette betyr at det er forbudt å skade eller ødelegge reir, egg og unger i hekketiden fra våren og fram til august. Slike lovbrudd er å regne som alvorlig faunakriminalitet. Unødig jaging av viltet skal også unngås.

Forsvaring av reir i mai og juni

Mai og juni er tiden da fugler og vilt har det travlest med å få fram unger. Måkeforeldrene gjør i denne perioden så godt de kan for å passe på reir, egg og unger. Dette en flott tid til å kunne følge med på naturens underverker selv i en tett by. For mange kan denne oppførselen til måkene imidlertid oppleves som plagsomt, og i hekkesesongen kan man få følelsen av at måker nærmest går til angrep på mennesker. Slik oppførsel er typisk for måker som hekker og forsvarer reir og unger. Dette handler mest om skinnangrep, der måken vil fly mot det den opplever som en fare, men ikke i realiteten direkte angripe.

Reirforsvaret vil kun pågå i en begrenset periode, fra eggene legges i mai og til ungene er store nok til at foreldrene tar dem med til annen lokalitet i juni/juli. Om reiret blir fjernet (som er et lovbrudd når det er egg og unger i det) er det stor sannsynlighet for at måken starter hekkingen på nytt på samme plass eller i nærheten. Da vil det i realiteten kunne forlenge perioden med reirforsvar, og derfor ikke ha ønsket effekt.

Råd for deg som plages av måker

Oppleves situasjonen der måker hekker på tak som meget sjenerende, kan mulige hekkeplasser dekkes til om høsten eller vinteren i god tid før neste års hekking (dvs før mars/april). Godt synlige tråder kan spennes opp over aktuelle hekke- og sitteplasser slik at fuglene ikke kommer til. Det er viktig at det ikke brukes fiskegarn eller lignende som fuglene kan sette seg fast i og medføre unødig lidelse, i verste fall død.

«Dragene» som mange bruker på hustak har vist seg å ha liten effekt, da fuglene fort blir vant til dem. For enkelte måkearter kan dragene tvert imot fungere som beskyttelse fra andre fugler som potensielt kan angripe reiret.

Det beste rådet er å akseptere at måkene er en del av naturen som omgir oss og forsøke å irritere seg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.

Fiskemåke og hettemåke på rødlisten

I byer opplever mange at måkene blir flere - men sannheten er at blir de færre. På grunn av dårligere næringstilgang ved kysten og økt trykk fra rovdyr og rovfugler og mennesklig forstyrrelse, velger flere måker å hekke i tettbebygde områder.

Kystbestanden av fiskemåke har de siste  30 årene opplevd en omfattende nedgang i områder sør for Stadt. For Hordaland er det registrert en nedgang for kystbestanden på 85 % for perioden 1980-2014, mens totalbestanden for fylket er antatt å være ca. halvert i denne perioden. Vestlandet er et spesielt viktig område for hekking blant flere av måkeartene som er truet, og vi har derfor et særskilt ansvar for å ivareta dem.

Fiskemåke har status som nær truet (NT) på norsk rødliste (2015), mens hettemåke har status som sårbar (VU).