Gå tilbake til:
Du er her:
I 2019 koster vann- og avløp 16.77 kroner i døgnet for en bolig på 120 m2.

Gebyrets størrelse tar utgangspunkt i byggets bruksareal. Bruksareal er alt innvendig areal, fra kjeller til loft. Arealberegninger fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune gir grunnlag for utregningene.

Alle næringseiendommer skal ha installert vannmåler og betale for målt forbruk.

Kommunale avgifter på samlefaktura

Faktura for kommunale avgifter blir sendt ut fire ganger i året. Dette er en samlefaktura for eiendomsskatt, feiing med tilsyn, renovasjon, bossug og vann og avløp.

Du kan klage

Gebyrregninger og andre enkeltvedtak av Vann- og avløpsetaten kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Orientering om klageadgang skal være vedlagt vedtak.

Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagesaker skal legges fram for Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø for ny vurdering før saken oversendes klagenemda.

Ilagt gebyr må betales fullt ut selv om beregningen er påklaget.