Gå tilbake til:
Du er her:
Private stikkledninger
Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

Fra 1.januar 2020 overtok Bergen kommune eierskapet av stikkledninger i offentlig bilvei.

 

Overtakelse
Av hensyn til kompleksiteten med å skifte ut rør under offentlig vei, har bystyret gjennom behandling av hovedplaner for vannforsyning og avløp- og vannmiljø besluttet at kommunen overtar dette ansvaret.
Bilde: Einar Høgmo

Fra 1.1.2020 overtok Bergen kommune eierskapet til stikkledningene i offentlig bilvei. Dette vil si at kommunen blir ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av stikkledninger i offentlig bilvei. Fra veien og inn til huset er eieren av eiendommen selv ansvarlig for vann og avløpsrørene, som tidligere.  

Hvem gjelder dette for?

Overtakelsen gjelder kun dersom du eier stikkledning i offentlig vei i dag.

Hvorfor overtar kommunen?

Kommunen ønsker å ha bedre tilsyn med stikkledningene slik at vi raskere kan reparere feil, særlig vannlekkasjer for å redusere vannforbruket. I tillegg minsker vi også faren for forurensing til natur og miljø.

Det er dyrt, krevende og komplisert å ta ansvar for å reparere stikkledninger under veien. Infrastruktur for fiber, strøm, samt bossug og gjerne rør for fjernvarme og kjøling kan forekomme i en og samme gate. Det er ikke lett å få fikset det røret som ligger lengst ned i bakken og vi mener kommunen er best rigget til å utføre denne jobben.

 

Hva vil innbyggerne og huseierne merke?

Veldig lite.

Overtagelsen av stikkledningene vil kun være en bekymring mindre for huseier

 

Hva om jeg vil eie stikkledningen selv?


Dersom du av en eller annen grunn fortsatt ønsker å eie stikkledningen under offentlig bilvei, og med det sitte med alt ansvaret for vedlikehold og eventuelle reparasjoner selv, kan du reservere deg mot at kommunen overtar.

Kjenner du dine stikkledninger?

 

-Vi ser ofte eksempel på huseiere som ikke er godt nok informert om eget ansvar for vann-og avløpsrør til og fra boligen, sier Randi Erdal, avdelingsleder myndighet ved Vann- og avløpsetaten.

Private ledninger er huseiers ansvar - også utover tomtegrensen


-Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer på de kommunale ledningene. Oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra disse og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar.

Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset (se illustrasjon). I tilfeller der de private ledningene ligger i offentlig, trafikkert vei, tar Vann- og avløpsetaten ansvar for den delen av den private ledningen som ligger her. Dette er ny praksis fra 1.1.2020.


 

Fellesskapet må dele regningen


"Hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt », heter det.

- Vi anbefaler at de som eier rør sammen lager seg gode avtaler som beskriver hvordan en skal håndtere fremtidige utgifter til ledningsanlegget, forklarer Erdal. – I noen sameier settes det av penger fortløpende slik at en har litt å gå på den dagen utgiftene kommer.