Gå tilbake til:
Du er her:

Søk om utslippstillatelse for anleggsvann ved grunnarbeid, utbygging, støyping, tunneldriving o.l. Vi refererer til prosessvann og vann i byggegroper som anleggsvann.
 

Krav til utslipp

Anleggsvann har ofte et høyt innhold av finstoff som slammer ned våre ledninger. I finstoffet er det gjerne bundet tungmetaller, noe vi ikke vil ha i vårt slam som skal benyttes som jordforbedringsmiddel. 

Avløpsvann fra områder der det blir benyttet betong/sprøytebetong vil også ha høy pH. Renseprosessene i våre renseanlegg tåler ikke høy pH. 

Tiltakshaver må søke om å slippe dette vannet på offentlig avløpsnett. Vi setter krav om at vannet som slippes på ikke inneholder for høye mengder av olje, suspendert stoff eller for høy pH.

Søk om påslipp til offentlig avløpsnett/ utslipp av anleggsvann