Gå tilbake til:
Du er her:

Elever som starter skolegangen sin i Norge med begrensede ferdigheter i norsk, har rett til særskilt språkopplæring inntil eleven har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen.

Innhold i særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring består av norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring.

  • Særskilt norskopplæring er grunnleggende undervisning i det norske språket for elever fra språklige minoriteter.
  • Morsmålsopplæring innebærer å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket, utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter, styrke ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet.
  • Tospråklig fagopplæring blir gitt på elevens morsmål.

Kriterier

Kriterier og vilkår for å ha rett til særskilt språkopplæring:

  • Eleven har et annet morsmål enn norsk og samisk.
  • Kartlegging av norskferdigheter. Dersom eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge ordinær undervisning har han eller hun rett til særskilt språkopplæring.
  • Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan bli gitt av egnet undervisningspersonale, skal kommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset eleven.

Søknadsprosess

Alle elever må være registrert på sin nærskole. Skolen informerer om hvordan opplæringstilbudet er organisert. Hvis foresatte ønsker særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring, skal skolen hjelpe til i søknadsprosessen.

Nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn skal få et tilrettelagt tilbud på nærskolen. Nyankomne minoritetsspråklige elever på 3. til 10. årstrinn kan søke om plass i en innføringsklasse på en innføringsskole. I en innføringsklasse er målet å gi språklig og faglig grunnlag for å starte i en ordinær klasse. Tilbudet gjelder i inntil to år. Skolen søker med samtykke fra foresatte.

Bergen kommune har innføringsklasser på tolv innføringsskoler. Skoler med dette tilbudet på barnetrinn (3. til 7. årstrinn) er Møhlenpris, Nygårdslien, Ny-Krohnborg, Seljedalen, Skjold, Slettebakken og Ytre Arna. Skoler med innføringsklasser på ungdomstrinn (8. til 10. årstrinn) er Hop, Lynghaug, Olsvik, Rothaugen og Åstveit.

Nærskolen sender søknad om plass i innføringsklasse til:
Etat for skole - ved BEFO
Postboks 7700
5020 Bergen
Epost: befo@bergenkommune.no

Saksbehandlingstid

Etat for skole skal behandle søknaden om særskilt språkopplæring så snart som mulig. Hvis saken ikke blir avgjort innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Foresatte kan klage på et eventuelt avslag. Når et vedtak blir fattet, skal du samtidig motta en skriftlig begrunnelse. Kommunen er pliktig til å opplyse om klageretten. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Rektor skal sørge for at foresatte blir opplyst om klagerett, frister for saksbehandling, anke nivå og dokumentasjon for avgjørelse.

Hvis skolen opprettholder avgjørelsen sender de saken videre til Etat for skole som sender saken videre til Fylkesmannen i Vestland. Der blir endelig vedtak i saken fattet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontaktinformasjon

Etat for skole
Ring oss: 55 56 55 56
Send oss en e-post: etat.skole@bergen.kommune.no