Gå tilbake til:
Du er her:

For å søke om redusert foreldrebetaling må inntekten være lavere enn 479.417 kroner.  For hel SFO-plass er maksimalpris 2.615 kroner.  Husk at du må søke på nytt for hvert skoleår. 

Elektronisk søknadskjema finner du under "Søknadsskjema".

Søknadsskjema

Har du kun barn i SFO skal du bruke dette skjemaet: 

Søknadsskjema-Redusert foreldrebetaling SFO

Har du barn i både SFO og barnehage bruker du dette skjemaet:

Søknadsskjema - Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

 

 

 

Kriterier

Det finnes to ordninger for redusert foreldrebetaling i SFO.

Inntekstmoderasjon

Foreldrebetaling i SFO skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt.  Er den under 479 417 kroner kan du dermed søke om redusert foreldrebetaling. Med en husholdning mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Søskenmoderasjon SFO

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den blir beregnet automatisk. Familier med mer enn to barn i SFO får 25 prosent moderasjon fra og med barn nummer tre.  Søsken må bo i samme husholdning.

Beregning av moderasjon

Prisen blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Faktura sendes ut elleve ganger per år. Juli er betalingsfri måned. Den måneden eleven begynner på SFO, får dere faktura fra den 1. i måneden. Fakturaen vil automatisk bli justert etter innvilget moderasjon.

Søknadsprosess

Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Du må søke via elektronisk skjema for å få innvilget moderasjon.

 Vedtak om redusert betaling blir gitt fra måneden etter søknadsmåneden og ut skoleåret. Foresatte som har behov for reduksjon, må derfor sende inn søknad for hvert skoleår med ny dokumentasjon for inntekt.

Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Søknadsfrist

Frist for å søke redusert foreldrebetaling er tre uker etter at du har takket ja til tilbud om plass på SFO. En søknad som kommer etter fristen, vil gjelde fra måneden etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Bergen kommune.

For dere som har barn som allerede går på i SFO:
Husk at du må sende søknad om redusert betaling hvert år og senest innen utgangen av juni måned. 

Vedlegg

Når du søker elektronisk må du laste ned og legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt.

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding. Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Du må dokumentere skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen. Eksempel på slik dokumentasjon:

De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.

  • Vedtak fra NAV om sosialstønad.
  • Vedtak om gyldig oppholdstillatelse.
  • Studentbevis eller bekreftelse på studier.

 Søknaden blir registrert elektronisk. Saksbehandlingstiden er tre uker. Registrerer du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Saksbehandling

Kommunen gjør et enkeltvedtak når de innvilger eller avslår en søknad om redusert foreldrebetaling. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette.  

Klagen sender du til:
Fagavdeling barnehage og skole 
Postboks 7700,
5020 BERGEN

Får du ikke medhold i klagen, sender vi den videre til sentral klagenemnd i kommunen.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Telefon: 55565556

E-post: innbyggerservice@bergen.kommune.no