Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du bor over en viss avstand fra skolen eller har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Kriterier og vilkår

Skoleskyss i grunnskolen er gratis.

 Avstanden mellom skole og hjem må overstige:

  • to kilometer for barn på 1. trinn.
  • fire kilometer for elever på 2. til 10. trinn.

Avstanden blir målt fra dør til dør, og langs korteste farbare vei.

Elever i grunnskolen som har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem.  Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren kan man få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.  

Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk vil du også ha rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Det må da fremkomme behov for transport til skolen i legeerklæring vedlagt søknaden.

Foreldre som velger annen skole enn nærskolen for sitt barn, har ikke rett til fri skyss som hovedregel

Elever ved privatskoler har kun rett på skoleskyss innenfor grensene av kommunen og fylkeskommunen der de er bosatte.

Skoleskyss er definert som skoleveien mellom folkeregistrert adresse (begge adresser ved delt bosted) og nærskolen.

Slik søker du

Hvem som har vedtaksmyndighet i saker som omhandler skoleskyss er delt mellom Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Hvilke saker kommunen har vedtaksmyndighet:

  • Særlig farlig eller vanskelig vei, ved avstand under 2/4 km. 
  • Andre kommunale vedtak om skoleskyss.

Hvilke saker Fylkeskommunen ved Skyss har vedtaksmyndighet:

  • Ordinær skuleskyss (grunna avstand mellom heim og skule)
  • Skyss på medisinsk grunnlag  
  • Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, ved avstand over 2/4 km. Etm eksempel er sidevegskyss når avstand mellom hjem og holdeplass er under avstandsgrensen, men man søker om sideveiskyss grunnnet særlig farlig skolevei til holdeplass/oppsamlingsplass. 

I saker som skal sakbehandles av Skyss gjøres dettte ved at skole melder inn i CERT søknaden slik at den blir overført til Skyss for saksbehandling. 

Hvis du søker på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei, eller søker om skoleskyss til en skole som ikke er nærskolen, er det Bergen kommune som har vedtaksmyndighet. 

Søker du på dette grunnlaget bruker du Bergen kommunes digitale søknadskjema. Elektronisk skjema for søknad finner du her. Søknadskjema skal benyttes for søknad grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei (under 2/4 km) eller midlertidig medisinsk (under 8 uker)

Søker du om skoleskyss på grunn av avstand (to kilometer for barn på 1. trinn og fire kilometer for elever på 2. til 10. trinn), gjøres dette av skolen. Ta kontakt med skolen for hjelp med dette.

Ytterligere opplysninger finnes på Skyss.no.

Medisinsk grunnlag eller funksjonsnedsettelse

Søknad om skyss grunnet varig funksjonshemming skal foresatte sende via skolen. Foresatte må også levere legeerklæring til skolen som videresender denne til Skyss/fylkeskommunen. Det er Skyss som vil saksbehandle dette. Mer informasjon finnes her.

Dette gjelder ikke hvis eleven ikke går på sin nærskole. Hvis eleven har byttet skole etter prinsippet om fritt skolevalg er det Bergen kommunen som vedtar skyssen.

Har man et midlertidig behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag for en avgrenset periode på maksimalt 8 uker skal søknad behandles av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. For perioder som overstiger 8 uker regnes dette som varig medisinsk skyss, og behandles av Skyss. Søknad sendes via søknadskjema, og må vedlegges legeerklæring som dokumenterer behovet. Mal for legeerklæring finnes her.

Særlig farlig skolevei

Hvis avstanden mellom hjem og skole er mindre enn fire (to for førsteklassinger) kilometer, men du mener at skoleveien er særlig farlig eller vanskelig skal søknad sendes til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon. Elektronisk skjema for søknad finner du her

Saksbehandling og klage

Fylkeskommunen og kommunen skal hente inn nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd. Hvis forklaringen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til fylkeskommunen eller kommunen før klagefristen utløper.

Fylkeskommunen eller kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok et vedtak. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen og fylkeskommunen kan gi deg veiledning. Dersom fylkeskommunen eller kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Fylkesmannen. Der blir endelig vedtak fattet.

Lover og regler

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7 og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Bystyret har vedtatt særregler for skoleskyss ved fritt skolevalg.

Lover

Forskrifter

Bystyrevedtak

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Telefon: 55 56 55 56
E-post:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett

 

Adresse:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen

Digital søknadskjema for skoleskyss