Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du bor over en viss avstand fra skolen eller har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Søknadsprosessen

  • Du kontakter barnets skole dersom du mener at avstanden dit er så lang at eleven har rett til gratis skoleskyss og er i stand til å reise med buss.
  • Hvis avstanden mellom hjem og skole er for kort, men du mener at skoleveien er særlig farlig eller vanskelig skal du kontakte Bergen kommune ved Etat for skole.
  • Skolen sender søknad til Hordaland fylkeskommune dersom eleven ikke er i stand til å reise med buss eller dersom det ikke finnes et busstilbud.
  • Søknad om skyss grunnet varig funksjonshemming skal foresatte sende via skolen. Foresatte må også levere legeerklæring til skolen. De videresender den til fylkeskommunen.

 Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke dersom du er elev i grunnskolen, og søker grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei. Søknad som gjelder sistnevnte årsak sender du til:

Etat for skole
Postboks 7700
5020 Bergen

Barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no

 Saksbehandling

Fylkeskommunen og kommunen skal hente inn nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd. Hvis forklaringen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til fylkeskommunen eller kommunen før klagefristen utløper.

 Fylkeskommunen eller kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Klagemulighet

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok et vedtak. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen og fylkeskommunen kan gi deg veiledning. Dersom fylkeskommunen eller kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Fylkesmannen. Der blir endelig vedtak fattet.

Kriterier og vilkår

Skoleskyss i grunnskolen er gratis.

 Avstanden mellom skole og hjem må overstige:

  • to kilometer for barn på 1. trinn.
  • fire kilometer for elever på 2. til 10. trinn.

Avstanden blir målt fra dør til dør, og langs korteste farbare vei.

 Elever i grunnskolen som har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

 Elever ved privatskoler har kun rett på skoleskyss innenfor grensene av kommunen og fylkeskommunen der de er bosatte.

Skoleskyss er definert som skoleveien mellom folkeregistrert adresse (begge adresser ved delt bosted) og nærskolen.

Lover og regler

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7 og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Lover

Forskrifter

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Etat for skole
Telefon: 55 56 55 56
E-post:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett