Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du bor over en viss avstand fra skolen eller har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). 

Kriterier og vilkår

Det fins tre grunnlag for skoleskyss i opplæringsloven

  • Skoleskyss på grunnlag av avstand
  • Skoleskyss på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Skoleskyss på grunnlag av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom

Under presenteres reglene slik de gjelder for elever som går på nærskolen sin. For elever som går på annen skole etter fritt skolevalg eller går på privatskole, se under avsnittet "Elever som ikke går på nærskolen"

 

Skoleskyss på grunnlag av avstand

Elever som har mer enn 4 kilometer (2 kilometer hvis du går i 1. klasse) til skolen vil ha rett på skoleskyss. Avstandsberegningen vil blir gjort ved hjelp av Skyss sin digitale kartløsning for tidligere Hordaland fylkeskommune (trykk her).  Målingen gjennomføres fra dør til dør og langs korteste, farbare vei.

Vedtak om skoleskyss på grunnlag av avstand gjøres av Skyss. NB! Dette gjelder selv om eleven ikke går på sin nærskole.

 

Skoleskyss på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, vil ha rett på skoleskyss uavhengig av avstanden mellom bostedsadressen og skolen.

Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren kan man få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.

Kravet om at skoleveien må være særlig farlig betyr ifølge lovens forarbeider at eleven utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig for at det skal innvilges skoleskyss.

Søknad om skoleskyss på dette grunnlaget skal alltid sendes til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, uavhengig om eleven går på nærskolen, friskole eller annen skole etter fritt skolevalg.  For søknadsprosess, se «Slik søker du».

 

Skoleskyss på grunnlag av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom

Er du funksjonshemmet, eller midlertidig skadet eller syk vil du også ha rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Det må da fremkomme behov for transport til skolen i legeerklæring vedlagt søknaden. Hvis du får skoleskyss på dette grunnlaget, vil du også ha rett på skoleskyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). Det kan være lurt å informere om dette i søknaden.

Søknad om skoleskyss på dette grunnlag skal i utgangspunktet saksbehandles av Skyss. Unntaket gjelder hvis skoleskyss skal vare i 8 uker eller mindre. Da skal søknaden behandles av den enkelte rektor. Ta kontakt med skolen som vil hjelpe med søknaden.

Slik søker du

Opplæringsloven § 13-4 definerer om det er kommunen eller fylkeskommunen som har vedtakskompetanse.

Hvilke saker Fylkeskommunen ved Skyss har vedtakskompetanse:

  • Ordinær skuleskyss på grunn av avstand (2/4 kilometer-regelen)
  • Skyss på medisinsk grunnlag  (hvis eleven går på nærskolen sin)
  • Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, ved avstand over 2/4 km. Et eksempel er sidevegskyss når avstand mellom hjem og holdeplass er under avstandsgrensen, men man søker om sideveiskyss grunnet særlig farlig skolevei til holdeplass/oppsamlingsplass. 

Søknader som skal saksbehandles av Skyss, blir sendt inn av skolen på vegne av eleven. Dette gjøres ved at skolen fører søknaden inn Skyss sitt saksbehandlingssystem, CERT.

Søker du om skoleskyss på grunn av avstand (to kilometer for barn på 1. trinn og fire kilometer for elever på 2. til 10. trinn), gjøres dette av skolen. Ta kontakt med skolen for hjelp med dette.

Ytterligere opplysninger finnes på Skyss.no.

 

Søknad om skoleskyss på medisinsk grunnlag

Ved søknad om skoleskyss på medisinsk grunnlag skal søknaden sendes til Vestland fylkeskommune ved Skyss. 

Foresatte må også levere legeerklæring til skolen som videresender denne til Skyss/fylkeskommunen. Det er Skyss som vil saksbehandle dette. Mer informasjon finnes her.

Har man et midlertidig behov for skoleskyss på medisinsk grunnlag for en avgrenset periode på maksimalt 8 uker skal søknad behandles av rektor på den enkelte skolen. For perioder som overstiger 8 uker regnes dette som varig medisinsk skyss, og behandles av Skyss. Mal for legeerklæring finnes her.

 

Hvilke saker Bergen kommune har vedtakskompetanse:

  • Særlig farlig eller vanskelig vei, ved avstand under 2/4 km. 
  • Andre kommunale vedtak om skoleskyss.

Hvis du skal søke på dette grunnlaget, skal søknaden rettes mot Bergen kommune, ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Søker du på dette grunnlaget bruker du Bergen kommunes digitale søknadskjema. 

Elektronisk skjema for søknad finner du her. Søknadskjema skal benyttes for søknad grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei (under 2/4 km).

NB! Skjema er under arbeid, slik at kategoriene inne i søknadskjema vil ikke alltid kunne passe for alle situasjoner. Hvis det er behov for ekstra informasjon i forbindelse med søknaden, kan man skrive dette på slutten av søknaden. Der kan man kommentere eller spesifiserer forhold ved søknaden.

Saksbehandling og klage

Fylkeskommunen og kommunen skal hente inn nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter de vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd. Hvis forklaringen ikke følger med vedtaket, kan du henvende deg til fylkeskommunen eller kommunen før klagefristen utløper.

Fylkeskommunen eller kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok et vedtak. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen og fylkeskommunen kan gi deg veiledning. Dersom fylkeskommunen eller kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Fylkesmannen. Der blir endelig vedtak fattet.

Elever som ikke går på nærskolen

Gruppen elever som ikke går på nærskole, kan deles inn to grupper med egne regler. Disse vil bli presentert under.

Elever som har byttet skole etter fritt skolevalg

For elever som har byttet skole etter fritt skolevalg, vedtok Byrådet i 2014 vilkår for retten til skoleskyss når man benyttet seg av muligheten for å bytte skole etter fritt skolevalg.

Vilkåret legger til grunn at elever som velger en annen skole enn nærskole, og skolebyttet skaper et behov for skoleskyss som eleven ikke ville hatt til nærskolen, må skoleskyssen som hovedregel betales av foreldrene.  (lenke til vedtaket kan finnes under «Lover og regler»).

Det betyr at ved en søknad om skoleskyss etter fritt skolevalg vil vurderingen være om eleven ville hatt rett på skoleskyss til nærskolen. 

Elever som går på en friskole

For elever som velger å gå på en friskole, følger det av reglene i friskoleloven § 3-7 at de stiller likt som elever som går på nærskolen sin. Det er viktig å få fram at retten til skoleskyss for elever som går på friskole, bare gjelder innenfor kommunegrensen.

Hvis eleven er folkeregistrert i Bergen kommune, men vil gå på en friskole utenfor kommunegrensen, vil eleven bare ha rett på skoleskyss til kommunegrensen. I tilfeller der eleven får innvilget buss, og videre transport over kommunegrensen ikke fører til økte utgifter for Bergen kommune (fordi transporten f.eks. går gjennom samme takstsone), har Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som hovedregel at man dekker transporten til skolen. Denne hovedregelen kan fravikes i den enkelte sak.

 

Ofte stilte spørsmål

Elever som har to bosteder

For elever som har to bosteder, viser vi til Utdanningsdirektoratets rundskriv «retten til skyss Udir-2-2019» kap. 4 som heter «hvor bor eleven?».

Utdanningsdirektoratet legger til grunn at en elev kan ha to bosteder og dermed kan ha rett til skoleskyss etter de vanlige reglene fra begge. For å ha rett til skoleskyss, «må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.»[1]

Hvis eleven har to bosteder og det skal søkes om skoleskyss, følger man de vanlige reglene for vedtakskompetanse. Det vil si at Skyss har ansvaret hvis eleven f.eks. går på nærskolen og har over 2/4 kilometer skolevei. Hvis søknaden gjelder særlig farlig eller vanskelig vei under 2/4 kilometer skal søknaden sendes byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

I slike saker vil både Bergen kommune og Skyss be om en samværsavtale ller lignende som sier noe om fordelingen eleven har mellom de forskjellige hustandene. DEtte er for å sikre at fordelingen oppfyller kravene Utdanningsdirektoratet har lagt til grunn.

Rett til skoleskyss til/fra SFO

I utgangspunktet gir opplæringsloven § 7-3 andre avsnitt bare elever som har skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom rett til skoleskyss til og fra skolefritidsordning (SFO). Det eksisterer ikke lignende rettigheter for de andre grunnlagene for skoleskyss.

Etter innstramninger og presisering av regelverket, har Skyss gått vekk fra muligheten for samkjøring i drosjer etter skoletid i forbindelse med kjøring fra SFO. Fra nå vil bare elever som har rett skoleskyss til og fra SFO i forbindelse med vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven § 7-3, få dette.

Lover og regler

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7 og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Byrådet har vedtatt særregler for skoleskyss ved fritt skolevalg som gjelder for Bergen kommune.

Lover

Forskrifter

Byrådsvedtak

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Telefon: 55 56 55 56
E-post:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett

 

Adresse:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen

Digital søknadskjema for skoleskyss