Gå tilbake til:
Du er her:

For at langtidssyke barn skal kunne få følge undervisningen på skolen og være en del av klassemiljøet, kan de få innvilget å bruke AV1-robot. Det er rektor, i samråd med PPT og lærere som avgjør om AV1-robot kan brukes. Alle som kan bli strømmet av roboten må gi et skriftlig samtykke før oppstart.  

Bruk av AV-robot i skolen

AV1-robot er et tiltak som gjør det mulig for langtidssykemeldte elever å følge undervisningen. Det skjer ved at roboten filmer det som skjer i klasserommet i sanntid, og barnet kan da delta ved hjelp av et nettbrett et annet sted som for eksempel hjemmet eller sykehuset. Roboten lagrer ingenting av det som blir filmet, og det er ikke mulig å ta skjermbilder. Eleven kan kommunisere med klassen ved hjelp av stemme og ansiktsuttrykk.

Lurer du på hvordan du bruker en AV1-robot? Se lenke til en brukerhåndbok under Nyttig innhold. 

Hvem kan bruke robot i undervisningen? 

Dette skal være et tiltak for å forhindre isolasjon og ensomhet for langtidssyke barn. Roboten kommer i tillegg til andre tiltak for eleven, og ikke i stedet for.

Elever som får låne en AV1-robot er langvarig eller hyppig og gjentagende borte fra skolen. Dette kan være ved langvarig eller kronisk sykdom eller en større skade.

Hvem innvilger utlån?

Rektor ved den enkelte skole fatter vedtak om utlån. Bruk av AV1-robot i opplæringen skal inngå i en sakkyndig vurdering av PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste).

PPTs sakkyndige vurdering på dette punktet blir videre avklart i skolens tverrfaglige team. Her skal kontaktlærer og andre voksne som er med i elevens opplæring delta for å avklare om det er tilrådelig å ta i bruk AV1-robot i elevgruppen. Vi må ta hensyn til både andre elever og ansatte. En totalvurdering kan føre til at AV1 ikke kan bli tatt i bruk i den aktuelle elevgruppen.

Lengden på utlån

Utstyret blir lånt ut i en tidsbegrenset periode som for eksempel i tre, seks eller ni måneder. Vi kan forlenge en utlånsperiode dersom det er dokumentert at bruken av roboten fungerer etter hensikten om å forebygge sosial isolasjon. Ved misbruk av AV1-roboter vil vi kreve umiddelbar tilbakelevering av utstyret.  

Personvern

Personvernhensyn er grunnleggende viktig å ivareta når nye digitale løsninger blir vurdert. Datatilsynet har uttalt seg om at Lov om behandling av personopplysninger må anvendes ved bruk av toveis kommunikasjonsverktøy. Bruk i klasserommet krever samtykke fra alle i klassen, mens bruk i friminuttet krever samtykke fra alle på skolen.

Alle berørte parter skal i tillegg få informasjon om hva konseptet med en AV1-robot er. Kunnskapsdepartementet uttaler at denne typen velferdsteknologisk hjelpemiddel bør bli imøtekommet dersom det ikke er til hinder for undervisningen eller går utover andre elever. Det blir derimot ikke definert hva som representerer et slikt hinder.

Personopplysninger i Bergen kommune

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett