Gå tilbake til:
Du er her:
ladeplasser
Vi venter på avklaring om å få tilført nye midler. Dette forventes klart ila månedsskiftet januar/februar. Inntil da er det ikke mulig å søke om støtte.  Borettslag og sameier i Bergen kommune kan søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner. 

Kriterier og vilkår

Støtten gis kun til tiltak som ikke er påbegynt. Du må altså søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester eller går i gang med anleggsarbeidet. Søknader om prosjekter som allerede har bestilt utstyr eller er under oppføring eller allerede er etablert vil derfor bli avvist.

Dette kan søke du søke om støtte til:

 • Fremføring av kabler til de enkelte ladepunktene på parkeringsområdet.
 • Etablere eller oppgradere det elektriske anlegget tilknyttet ladeinfrastruktur.
 • Installere systemer som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene. For rådgiving knyttet til valg av ladeløsninger for borettslaget og elektrofaglige spørsmål, må søker selv kontakte ekstern kompetanse.

Kriterier for å få støtte:

 • Tilskuddet er maksimalt 20 % av godkjente investeringskostnader, og begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er begrenset til 200 000 kroner.
 • Bygg under oppføring kan ikke få støtte.
 • Elektriske arbeid må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.
 • Du må levere sluttrapport med ferdigmelding til Bergen kommune når arbeidet er ferdigstilt og tilskuddet fra kommunen utbetales.

 

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå knappen "Gå til søknadsskjema". Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen. Sammen med søknaden må du legge ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid er tre uker fra Bymiljøetaten har mottatt søknaden.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og  sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

 

 

Gå til skjema i Tilskuddsportalen