Gå tilbake til:
Du er her:

HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. 

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelse gis bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  Institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, kan tildeles tillatelse for parkering på HC-plasser med offentlig trafikkskilt.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du på grunn av forhold ved bosted, arbeidssted eller andre adresser du besøker regelmessig, har et særlig behov for å forenkle parkeringssituasjonen. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

 • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Kortet er personlig, og hvis du har fått kort som fører, kan du ikke bruke kortet når du sitter på med andre. 

Søk parkeringstillatelse

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører, eller gyldig ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde av deg selv
  Dette gjelder både for deg som søker for første gang, og for deg som søker på nytt

Nedenfor finner du skjemaet du skal bruke. Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Trenger du mer plass, kan du legge ved et eget ark med flere opplysninger. Hvis du benytter andre skjema enn skjemaene på denne siden, forlenges saksbehandlingstiden. Andre typer skjemaer inneholder ikke felter for alle opplysningene vi trenger for å behandle søknaden.

Skjema

Digitale skjema:

Papirskjema:

Legeerklæring:

Slik søker du ved å bruke elektronisk søknadsskjema

 • Følg lenken til det aktuelle skjemaet og logg deg inn.
 • Les innledningsteksten i skjemaet nøye, her står det beskrevet hvordan du skal fylle ut skjemaet.

I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov. Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil forenkle saksbehandlingen.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg gjerne ved dokumentasjon om det er tilfelle.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne. Søker du som passasjer, må legen i tillegg beskrive ditt behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Hvis du har parkeringstillatelse fra før og skal søke på nytt, må du tidligst søke tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger ferske opplysninger for å behandle søknaden. 

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56 eller besøk dem i Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Slik behandles søknaden din

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet med klagers signatur. 

Klageskjema finner du under fanen "Skjema".

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal kortet ligge godt synlig bak frontruten med gyldighetsdato vendt opp for kontroll.

Parkeringstillatelsen er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Du må levere tilbake kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan jeg parkere med HC-kort?

parkeringsskilt for forflytningshemmede
 
Bilde:  
 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede (skiltet).
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
 • På steder det er innført boligsoneparkering 
  NB! I boligsone 1 er det svært begrenset plasser for beboere, så vi oppfordrer til å bruke offentlige avgiftsplasser hvis dette er mulig.

På offentlig parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning på 30 minutter eller mer, kan du som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede stå inntil dobbel tid. Dette gjelder ikke på offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede med oppgitt tidsbegrensning, kun for ordinære parkeringsplasser med tidsbegrensning. 

Kart over HC-plasser i Bergen sentrum

Åpne kartet for å få oversikt over hvor det er parkeringsplasser for forflytningshemmede i Bergen sentrum: Parkeringskart i Bergen sentrum

Private parkeringsplasser

På private parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer om og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha. Det er altså ikke automatisk fritak fra betaling og maks parkeringstid på disse plassene. Se etter skilt på parkeringsplassen du besøker.

Ofte stilte spørsmål

Jeg kan ikke kjøre selv lengre. Kan jeg bruke kortet som passasjer?

Nei, kortet må leveres inn. Ønsker du å søke om kort som passasjer, må du sende ny søknad.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Du må også kunne dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse utenfor bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvorfor må jeg i søknaden oppgi adresser på steder hvor jeg skal parkere, hva jeg skal og hvor ofte jeg skal der?

Vi skal vurdere behovet ditt for parkeringslettelse. Normalt vil det derfor være behov for at du som søker i gir informasjon om steder du har parkeringsbehov, adresse til parkeringsområdet, samt hvor ofte du besøker de aktuelle stedene. Opplysningene om dine behov og viktigheten av disse gir oss viktig informasjon for å treffe riktig beslutning, samtidig som det forenkler saksbehandlingen vår. 

Kan jeg parkere på HC-plass og følge passasjeren inn?

Av- og påstigning på HC-plass er tillatt. Du kan parkere på HC-plass og følge passasjeren inn til bestemmelsesstedet, for så å flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Dersom passasjer har HC-kort trenger ikke fører å flytte bilen fra HC-plassen.

Kan jeg bruke piggdekk uten å betale avgift når jeg har HC-kort?

Ja, når du som eier kortet er med i bilen. Bruker andre bilen uten at du er med, må de kjøpe piggdekkoblat. Dette kan kjøpes gjennom parkerings-appen til Bergen kommune. 

Jeg har fått ny bil. Er kortet mitt fremdeles gyldig?

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, og ikke bilen. Kortet er derfor uten registreringsnummer og kan brukes i hvilken som helst bil så lenge du er med i bilen. Har du inngått avtaler med et bomselskap om fritak , må du kontakte selskapet på nytt.

Jeg har mistet HC-kortet – hva gjør jeg?

Du må melde kortet tapt/stjålet til politiet. Hos politiet får du en tapsmelding/bekreftelse på anmeldelsen. Ta med denne og nytt bilde av deg til Bymiljøetatens kundesenter og vi lager nytt kort til deg mens du venter. Du kan også sende bildet og tapsmeldingen/bekreftelsen på anmeldelsen til Bymiljøetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen, så sender vi deg et nytt kort i posten. 

Parkeringstillatelsen nærmer seg utløpsdato. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du fremdeles har behov for parkeringstillatelse etter utløpsdatoen på kortet ditt, må du søke på nytt før kortet går ut. Vi må gjøre en ny vurdering fordi det kan ha skjedd endringer i situasjonen din, som for eksempel at du har flyttet, byttet arbeids- eller studiested eller at du besøker andre steder/adresser enn i forrige søknad.

Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. 

 

Hvor finner jeg HC-parkering?

Følg denne lenken til parkeringskart i Bergen:

 

Kontakt

Trenger du hjelp til å søke? 

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56 eller besøk dem i Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Hvis du har dette elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Har du spørsmål om søknaden din?

Har du spørsmål om innsendt søknad kan du kontakte Bymiljøetaten på bymiljoetaten@bergen.kommune.no eller 55 56 56 90. Saksbehandlerne som jobber med å behandle parkeringstillatelser for forflytningshemmede, har telefontid mellom kl. 10 og 14 mandag, tirsdag og torsdag.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern.  Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.  

For å kunne behandle søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer, helseopplysninger og informasjon om hvor behovet for parkering er størst. For å kunne gi deg en parkeringstillatelse ber vi også om et bilde av deg og kopi av din identifikasjon.

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og blir ikke brukt til andre formål. Opplysningene lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

Dersom du får parkeringstillatelse, vil parkeringsbevisets kortnummer, tillatelsens gyldighetsperiode, ditt fødselsår og om du er fører eller passasjer legges inn i det offentlige HC-registeret. HC-registeret gir oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke, skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da miste din parkeringstillatelse.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte Bymiljøetaten.

Du kan også ha rett til å få slettet opplysninger om deg selv. Dersom du mener kommunen behandler informasjon om deg som ikke er nødvendige, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Det vil bli gjort en konkret vurdering.