Gå tilbake til:
Du er her:
Fartsdempende tiltak.

Du kan søke til Bymiljøetaten om å få etablert fartsdempende tiltak, som fartshumper og skilting. Fartshumper legges i veier hvor myke trafikanter ferdes og fartsnivået er høyt i forhold til fartsgrensen.

 

Slik søker du om fartsdempende tiltak

Du bruker det elektroniske søknadsskjemaet for å søke om fartsdempende tiltak. I søknaden velger du hvilken vei det gjelder og gir en nærmere beskrivelse av stedet, og hvorfor du søker om fartsdempende tiltak her. Du har mulighet til å legge ved vedlegg som kan være relevant for søknaden.

Du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Saksbehandlingstiden er 12–16 uker.

Vedtak om fartsdempende tiltak er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Hvis forholdene endrer seg etter at vedtaket ble gjort, vil søknader bli behandlet på nytt

Slik fungerer trafikksikkerhetsplanen i Bergen

Bymiljøetaten vil gjennomføre hastighetsmålinger og trafikktellinger på strekningene som legges inn i trafikksikkerhetsplanen for å fastlegge fartsnivået. Er hastigheten for høy, utarbeider vi plan for hva som skal gjøres for å dempe farten.

Det vanligste fartsdempende tiltaket vi etablerer er fartshumper med tilhørende skilting.

Fartshumper legges i veier hvor myke trafikanter ferdes og fartsnivået er høyt i forhold til fartsgrensen. For å ta hensyn til sikkerheten vurderes fartshumper på skoleveier og veier med ulykkesbelastede steder. Fartshumpene legges først og fremst i veier med fartsgrensesone 30 kilometer per time, men kan også være aktuelt i veier med fartsgrense 40 kilometer per time.

Er det ikke mulig å etablere fartshumper vurderer vi andre tiltak som sideforskyvning, oppstramming av kryss eller innsnevring av kjørebanen (fysisk og visuell).

Søk om fartsdempende tiltak