Gå tilbake til:
Du er her:

Planer under arbeid

Kunngjøringer

Se hvilke arealplaner som er kunngjort startet opp av det offentlige samt offentlig og privat utarbeidede planforslag som for tiden ligger ute til offentlig ettersyn eller er politisk vedtatt. Se også utbyggingsavtaler som er kunngjort startet opp, lagt til høring eller vedtatt.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Plan- og bygningsetaten har levert forslag til strategi, og saken ble behandlet i byrådet 8. august.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Grønneviken

Møllendal er under utvikling med boliger, byrom og kunsthøgskole. Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med fokus på barnefamilier og delekultur.

Olav Kyrres gate, opprusting

Formålet er å oppgradere Olav Kyrres gate til å møte dagens krav om universell utforming. Gaten skal bli mer attraktiv, trafikksikker og funksjonell for kollektivtrafikken samtidig som den ivaretar dagens øvrige sentrumsfunksjoner.

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Plan- og bygningsetaten har forberedt oppstartsak til byrådet for ny områdereguleringsplan av Rådhuskvartalet i Bergen sentrum.

Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde

Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for de to vegstrekningene Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset.

Gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane.

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Planarbeidet omhandler Kristiansholm, Sandvikstorget, Kystkultursenteret, Rosegrenden og sjøareal utenfor disse.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har startet opp et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Saken skal opp i bystyret 23. oktober.

Områderegulering Dolvik-Hope

Kommunen arbeider med en reguleringsplan for området Dolvik-Hope og sjøarealet innerst i Grimstadfjorden/Dolviken i Ytrebygda. Planen omfatter også Grimstadvegen ut til snuplassen på Grimstad.

Strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har satt i gang arbeid med et strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel.

Områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler

Kommunen lager ny reguleringsplan for sentrale deler av Fyllingsdalen. Bakgrunnen for arbeidet er kommuneplanen og dens målsetninger om styrking av bydelssentrene og fortetting i byggesonen.

Områdereguleringsplan Indre Arna

Indre Arna er i kommuneplanens arealdel 2010 avsatt til sentrumsformål.