Gå tilbake til:
Du er her:

Planer under arbeid

Kunngjøringer

Se hvilke arealplaner som er kunngjort startet opp av det offentlige samt offentlig og privat utarbeidede planforslag som for tiden ligger ute til offentlig ettersyn eller er politisk vedtatt. Se også utbyggingsavtaler som er kunngjort startet opp, lagt til høring eller vedtatt.

Kommuneplanens arealdel (KPA) rulleres

Bergen kommune er i gang med å rullere kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane.

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Planarbeidet omhandler Kristiansholm, Sandvikstorget, Kystkultursenteret, Rosegrenden og sjøareal utenfor disse.

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har startet opp et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Saken ligger nå på høring, med merknadsfrist 11. desember.

Strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har satt i gang arbeid med et strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel.

Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde

Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

Områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler

Kommunen lager ny reguleringsplan for sentrale deler av Fyllingsdalen. Bakgrunnen for arbeidet er kommuneplanen og dens målsetninger om styrking av bydelssentrene og fortetting i byggesonen.

Områdereguleringsplan Indre Arna

Indre Arna er i kommuneplanens arealdel 2010 avsatt til sentrumsformål.

Kommunedelplan for Haukås i Åsane

Bergen kommune har gjennomført en avgrenset planprosess som grunnlag for en bærekraftig byutvikling på Haukås. Bystyret har vedtatt planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for området, og besluttet samtidig at videre planarbeid skal avvente pågående revisjon av arealdelen i kommuneplanen.