Gå tilbake til:
Du er her:

Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde

Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

I tråd med kommuneplanens bestemmelser skal Nyborg næringsområde tilrettelegges for høyere arealutnyttelse, fortrinnsvis for virksomheter med et stort antall arbeidsplasser, samt boliger og annen tjenesteyting.

Åpent informasjonsmøte

Plan- og bygningsetaten inviterte til åpent orienteringsmøte om planforslaget 28. januar på Tertnes videregående skole. Presentasjonen ligger som vedlegg nederst til høyre.

Høringsfrist 19. februar

Byrådet vedtok i møte 4. oktober at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Saksomtale og dokumenter finner du her

Det er et mål at området tilrettelegges for utvikling av gode og attraktive byrom som fremhever Nyborg og gir området en positiv identitet. Redusert overflateparkering, bedre opplevelseskvaliteter for gående og syklende internt i området, samt tilrettelegging for økt bruk av kollektive transportmidler vil være sentrale målsettinger. De positive opplevelseskvalitetene knyttet til Liavatnet og Forvatnet skal utnyttes.

Kunngjøringen med tilhørende dokumenter finner du på kommunens kunngjøringsside

Status og fremdrift:

  • 4. oktober fattet byrådet vedtak om at planforslaget med to alternative planutkast skal legges ut til offentlig ettersyn.
  • Planforslaget legges ut på høring i perioden 5. januar-19. februar 2019. Direkte berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser blir orientert ved brev om frist for innsendelse av skriftlige merknader.