Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Linda Nordgreen

Strategisk planprogram for Laksevåg

Bergen kommune har startet opp et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Saken skal opp i bystyret 23. oktober.

Se sakslisten for 23. oktober her

Forslaget beskriver visjon og målsetting, planprogram for nødvendige kommunale planoppgaver, samt en strategi for byutvikling og gjennomføring.

Se 3D-illustrasjon

Saken har vært ute til offentlig ettersyn.

Strategisk planprogram for Laksevåg anbefaler en trinnvis byutvikling i fire faser.

I denne 3D-illustrasjonen finner du en nærmere beskrivelse av fasene.

Hensikten med planprogrammet er å få på plass et overordnet grep for å kunne ta stilling til private planforslag som har fortetting og byutvikling som mål.

Hovedgrep

Hovedgrepet i planprogrammet er at det skal etableres sammenhengende gang- og sykkelvegnett som knyttes til offentlige møteplasser av ulik størrelse og type. Infrastrukturen i området skal oppgraderes og det åpnes for fortetting og transformasjon i de gamle industriområdene. Deler av industriområdet på Laksevågneset foreslås opprettholdt til industriformål med dypvannskai.

Det anbefales en trinnvis byutvikling som skal sikre at nødvendig infrastruktur blir etablert i takt med utbyggingen.

Offentlige planer og forprosjekt

Planprogrammet skiller mellom plan- og utredningsoppgaver i privat og offentlig regi. Oppstart av detaljplaner som kommunen skal utarbeide vil annonseres når arbeidene startes, seinest ved fastsetting av planprogrammet. I tillegg vil det startes opp forprosjekt med sikte på etablering av sammenhengende gang- og sykkelveinett, boligsoneparkering og utforming av Damsgårdsveien og trafikksikrings langs FV582.

Tidligere utredninger

Byrådet vedtok oppstart av planarbeidet 11. august 2011. Byrådet vil med dette prøve ut en enklere planform med Laksevåg som pilotprosjekt.

Som kunnskapsgrunnlag for mulighetsstudier og ulike scenarier er det gjort fagutredninger på enkelte tema. Hensikten er først og fremst å beskrive dagens situasjon og identifisere utfordringer som må løses. Rapportene er offentlig tilgjengelige dokumenter. Det presiseres at disse fagutredningene ikke gir svar på eventuelle konsekvenser av ulike tiltak og framtidig utvikling. Dette må det gjøres konkrete vurderinger av senere.

Byanalyse Laksevåg

En strategi for kompakt byutvikling på Laksevåg må ta utgangspunkt i dagens situasjon og skape en felles visjon for framtiden. Denne rapporten søker kunnskap om menneskene som bor der, næringsvirksomhetene, forutsetninger og rammevilkår for en bærekraftig utvikling.

Les byanalysen

Trafikkutredning Laksevåg

Gir en oversikt over dagens situasjon når det gjelder framkommelighet og tilgjengelighet med ulike transportmåter (bil, buss, sykkel og gange). Den gjør også en vurdering av kvaliteten og potensiale for å legge forholdene bedre til rette for å velge kollektiv, sykkel eller gange. Utredningen vil fungere som et grunnlag for senere analyser som vurderer effekten av aktuelle endringer i infrastrukturen, som evt blir foreslått i mulighetsstudiene.

Les trafikkutredningen

Overordnet kartlegging av kulturminneinteresser

Laksevåg er en bydel med en rik historie, sterk identitet og med et mangfold av kulturminner det er viktig å ta hensyn til. Denne overordnede kartleggingen er ment å gi en oversikt over de viktigste, kjente kulturminnene i området som representerer ulike tidsepoker i Laksevåg sin historie – som grunnlag for vurdering av byutviklingsstrategier og senere kulturminnegrunnlag.

Les kulturminnekartleggingen

Barnetråkkregistrering

Etat for plan og geodata (nå Plan- og bygningsetaten) har sammen med områdesatsingen gjennomført barnetråkkregistrering på Holen og Damsgård skoler.

Registreringene ble gjennomført våren 2013. Resultatet av registreringen sammen med en planfaglig vurdering av områdene barna har pekt på er samlet i en egen rapport. Den finner du her:

Les rapporten om barnetråkkregistreringen

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er laget en ROS-analyse for å sjekke ut om det er spesielle ting en bør være oppmerksom på eller vurdere grundigere i forhold til samfunnssikkerhet og hva behovet for dialog gjennom planprosessen vil være.

Les risikoanalysen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende planarbeidet kan du kontakte Plan- og bygningsetaten ved
Ingunn Renolen, telefon 55 56 63 87