Gå tilbake til:
Du er her:
Kristiansholm, 3D. Illustrasjon: Bergen kommune

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Planarbeidet omhandler Kristiansholm, Sandvikstorget, Kystkultursenteret, Rosegrenden og sjøareal utenfor disse.

Hovedintensjonen med planarbeidet er å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget, avklare bruk av Kristiansholm og sikre allmennheten god tilgang til områdene ved sjøen. Kristiansholm foreslås omgjort til friområde med muligheter for allsidige kulturaktiviteter i mindre utbyggingssoner. Ny badevik opprettes og gjestehavn inkluderes på holmens nordøstre del.

Ute på høring

Byrådet behandlet saken i møtet 14. juni 2018, og vedtok at planforslaget skal legges ut på høring. Høringsfrist er satt til 30. oktober. Lenke til kunngjøring med dokumenter og informasjon om hvor man kan sende skriftlige innspill finner du på kommunens kunngjøringsside.

Bevarer særpreget

Planforslaget gir plass for 350 nye boliger og 800 arbeidsplasser.

Rosegrenden og de andre grendene skal bevare sitt særpreg ved bruk av hensynssoner for bevaring med tilhørende bestemmelser.

Planprogrammet ble vedtatt 01.11.2012. Sommeren 2013 ble arbeidet stilt i bero i påvente av fremdrift for bybane mot nord. Arbeidet med områdereguleringsplanen startet opp igjen i 2015.

Vedlegget "Illustrasjonsplan med bybane" er i tråd med fagetatens anbefaling i tilleggsutredning for bybane i Sandviken (21.02.2017/saksnr. 201125114). Denne er ikke politisk vedtatt.

Videre fremdrift

  • Det blir åpent informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 24. oktober klokken 19.00-20.30 hos Innbyggerservice, Kaigaten 4
  • Høringsfrist for planforslaget er 30. oktober
  • Alle innspill blir gjennomgått før fagnotat utarbeides og saken sendes til ny politisk behandling