Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Ø. Hartvig, 1974

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Byrådet har vedtatt oppstartsak for områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet.

Byrådet behandlet i møtet 27. juni 2019, sak 1202-19, oppstart av områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet.

Krav om helhetlig reguleringsplan

Rådhuskvartalet har en lang historie som byens administrative og politiske sentrum, og det har siden 1990-tallet vært stilt krav om en helhetlig reguleringsplan. Til tross for dette har det vært gjennomført flere mindre delutredninger og byggeprosjekter i kvartalet. Tiden er nå moden for å fastlegge en helhetlig ramme for dette sentrale byområdet.

En stor andel av kvartalet er bygg og byrom med høy kulturminneverdi, og det er tidligere gjennomført omfattende registrerings- og analysearbeid som nå legges til grunn. Derfor er det et begrenset areal til nybygg, og reguleringsplanen vil bli relativt detaljert. Den vil ha særlig fokus på å sikre kvalitet i bevaringen av gamle bygg, samt nye bygg og plasser.

Rammer for videre utvikling

Planarbeidet skal fastlegge en endelig organisering av eksisterende samt nye bygg og plasser i Rådhuskvartalet. Planen skal gi rammer for utviklingen av et representativt hovedkvarter for kommunens politiske styring, med mulighet for allmennhetens samling og deltakelse. Området må bli godt integrert i bystrukturen og fungere som en naturlig del av byens hverdagsliv.

Foruten å ivareta Gulating Lagmannsrett og nytt Brannmuseum i den Gamle brannstasjon vil målet for planarbeidet være å utvikle området til:

  • Et kommunalt, politisk hovedkvarter som er en integrert del av bykjernen
  • En oversiktlig, sikker og funksjonell organisering av historiske og nye bygg
  • Et område med åpenhet og høy kvalitet i representative bygg og byrom som bidrar til et aktivt byliv

Arbeidsområdet omfatter arealet mellom Rådstuplass, Allehelgens gate, Peter Motzfeldts gate, Kaigaten og Christies gate, inkludert alle tilstøtende byrom.

Fremdrift

  • Oppstartssak ble vedtatt i byrådet juni 2019
  • Saken legges på høring tidlig 2020