Gå tilbake til:
Du er her:

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Fagetaten har levert forslag til strategi, og saken behandles i byrådet 8. august.

En helhetlig sjøfrontstrategi kan være et steg på veien for at Bergen skal bli en enda bedre by å bo og ferdes i. Den skal forvalte kulturminner på en bedre måte og sikre at Bergen videreutvikles som en grønn, kompakt gåby.

Hensikten er å:

  • Styrke byens kontakt med sjøen
  • Skape gode rammebetingelser for byutvikling langs sjøfronten
  • Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen
  • Bidra til å sikre allmenn tilgang til sjøfronten

Se animasjonsfilm og film om historisk utvikling

Sjøfronten og strandsonen er attraktiv for ny byutvikling og utbygging. Sjøfrontstrategien er et viktig virkemiddel for å ivareta og styrke byens natur- og kulturlandskap og særegne identitet. Det er laget en animasjonsfilm som viser hvilke områder dette gjelder.

Film Bergen sjøpromenade

Det er også laget film som viser den historiske utviklingen av Bergens sjøfront

Film Historisk utvikling av Bergens sjøfront

Den sentrale sjøfronten i Bergen er cirka 20 km lang, og er en av byens største ressurser. Ulike delstrekninger har svært forskjellig karakter. I Damsgårdssundet er mesteparten av sjøfronten transformert. På Dokken er det i dag, og i flere år fremover, aktiv havnedrift. I Vågen er det stor passasjertrafikk og gjestehavn, mens det i Sandviken foregår transformasjon fra næring til bolig. Samtidig er det store kulturminneverdier knyttet til sjøfront og sjøboder. Ut fra dagens bruk, planer, verdier og stedskarakter kan sjøfronten deles i ulike delområder, som hver vil kreve sin strategi.

Innspillsmøte

Torsdag 25. april inviterte byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti til innspillsmøte om sjøfrontstrategien.

Fakta

  • Området i saken gjelder hele kystlinjen med tilstøtende områder fra Breiviken til Laksevågneset, inklusiv Store Lungegårdsvannet
  • En helhetlig sjøfrontstrategi er forankret i Bergen kommunes handlings- og økonomiplan for 2017-2020
  • Fagnotat og utkast til rapport ble sendt fra Plan- og bygningsetaten 11. april 2019
  • Saken ble behandlet i byrådet 8. august 2019
  • Strategiutkastet blir lagt på høring høsten 2019