Gå tilbake til:
Du er her:

Grønneviken

Møllendal er under utvikling med boliger, byrom og kunsthøgskole. Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med fokus på barnefamilier og delekultur.

Gjeldende reguleringsplan for Møllendal vest ble vedtatt av bystyret 19.09.2012. Her forutsettes det at også vestsiden av Møllendalselven skal transformeres til et attraktivt byområde i den nye bydelen. Strandsonen langs Store Lungegårdsvann og Møllendalselven skal opparbeides til parkformål. De gamle industritomtene skal omformes til bolig, barnehage og publikumsrettede funksjoner.

Delekultur

Måten vi bor på er i stadig endring. Gjennom deling av funksjoner og nye typer fellesskapsløsninger, kan boligareal effektiviseres samtidig som det skapes nye møteplasser og relasjoner på tvers av alder og bakgrunn.

Arkitekt- og byutviklingskonkurranse

Byrådet vedtok i 2014 å melde tomten på den internasjonale arkitekt- og byutviklingskonkurransen «Europan». Gjennom Europan-konkurransen og etterfølgende arbeid er det utviklet et plangrep for området. Det inneholder boliger, barnehage og et felleshus for alle beboere innpasset i en bymessig struktur, med kompakt bebyggelse og offentlige byrom. Parkering samles i et felles underjordisk anlegg tilrettelagt for bildeling. I hvert delområde vil beboere ha tilgang til fellesareal som lekerom, delerom med verktøy og gjesteleiligheter.

Større forutsigbarhet

Plangrepet er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Det er imidlertid avvik på noen punkter som samlet sett krever en reguleringsendring. Forslaget til reguleringsendring tar hovedsakelig for seg området Grønneviken, og utformes mer detaljert enn gjeldende plan. Hensikten er å fastlegge bebyggelse- og byromsstruktur, tydeliggjøre intensjonene for utvikling, samt gi større forutsigbarhet og klare rammer for byggeprosjekter.

Fremdrift

Forslag til reguleringsendring ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for bytvikling juni 2019.