Gå tilbake til:
Du er her:

Kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.

Gjeldende plan:

Kommuneplanens arealdel 2018

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt i bystyret 19. juni 2019.

Se egen temaside for KPA2018

Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt 19. november 2014. Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt 24. juni 2015 og gir føringer for kommuneplanens arealdel.

Behandling i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker