Gå tilbake til:
Du er her:

Kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer for arealbruk er ivaretatt. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.

Gjeldende plan:

Kommuneplanens arealdel 2010

Kommuneplanens arealdel 2010 ble vedtatt i bystyret 17.oktober 2011. En rekke punkter i vedtaket måtte på ny høring (både områder og bestemmelser), og bystyret gjorde nytt vedtak 18.juni 2012.På grunn av fem uløste innsigelser måtte planen sendes til miljøverndepartementet for godkjenning. Kommuneplanens arealdel 2010 ble godkjent i Miljøverndepartementet 24.april 2013 med noen endringer. Bestemmelser og plankart er oppdatert i tråd med Miljøverndepartementets vedtak av 24.04.2013.

Last ned brev fra Miljøverndepartementet, datert 24.04.13, fra lenke over til høyre.

Oppdatert plankart 1 og 2 og bestemmelser, datert 24.04.13, se lenker til høyre.

To feil i bestemmelsene ble rettet 15.12.2013, oppdaterte bestemmelser i lenke til høyre.

Nye parkeringsbestemmelser inngår i bestemmelsene pkt 15.

Øvrige dokumenter i tilknytting til bystyrets vedtak finnes på https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/sakerse sak 144-12 i møte 18.06.12.

Rullering av arealdelen pågår

Arbeidet med rullering av arealdelen pågår, og Plan- og bygningsetaten har levert sitt forslag til KPA2016 videre til politisk behandling. Navnet er endret til KPA2018. Se egen temaside for KPA2018 her:

Kommuneplanens arealdel 2018

Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt 19. november 2014. Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt 24. juni 2015 og gir føringer for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel skal positivt tilrettelegge for vekst. Arealdelen må derfor sikre areal til nye boliger, arbeidsplasser og tjenesteyting. Videre må arealdelen være helsefremmende og vise løsninger for god tilgjengelighet og et bærekraftig transporttilbud. I henhold til planprogrammet skal vedtatt arealstrategi med hovedvekt på knutepunktsfortetting og transformasjon av næringsområder videreføres.

Behandling i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker