Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Puddefjorden – Damsgårdsundet

Kommunedelplan for Puddefjorden – Damsgårdsundet ble vedtatt i bystyret den 31.5.2010. PlanID 17330000.

Kommunedelplan Store Lungegårdsvann, søndre del

Planen ble vedtatt i Bergen bystyre 22. januar 2007. Planområdet dekker søndre del av Store Lungegårdsvann og strekker seg i sør til Haukeland universitetssjukehus, i vest til Nygårdsbroen og i øst til Fløen. PlanID 16850000.

Kommunedelplan Åsane sentrale deler

Kommunedelplan for Åsane sentrale deler ble vedtatt i Bergen bystyre den 18.09.06. Planområdet er på ca. 6500 daa og dekker de sentrale delene av Åsane bydel. PlanID 9930000.

Kommunedelplan Mildehalvøya

Miljøverndepartementet stadfestet 02.03.2006 kommunedelplanen for Mildehalvøya. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. PlanID 15740000.

Kommunedelplan Indre Arna

Kommunedelplanen for Indre Arna ble sluttbehandlet av bystyret 13.09.2004. PlanID 9940000.

Kommunedelplan Ytre Arna

Kommunedelplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens retningslinjene gir føringer for forståelsen av planen. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for vegnettet, offentlige grøntområde, kulturminnevern og boligbygging.PlanID 16060000.

Kommunedelplan Sentrum

Bergen bystyre vedtok kommunedelplan for sentrum 10.12.2001, i medhold av Plan- og bygningslovens § 20-5. PlanID 15780000.

Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest

Bergen bystyre vedtok 15.01.2001 kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest. PlanID 15700000.

Kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord

Bergen bystyre vedtok 19. februar 2001 kommunedelplan for Sandviken og Fjellsiden Nord i medhold av Plan og bygningslovens §20-5. PlanID 15750000.

E 39 Os-Bergen: Kommunedelplan og reguleringsplan

15. august 2001 stadfestet Miljøverndepartementet kommunedelplanen for ny veg mellom Os og Bergen, og vedtok at alternativ E variant 4, med viadukt over Hamreelva, skulle legges til grunn for videre detaljplanlegging.

E39 Midtbygda - Nordhordlandsbrua

Bergen bystyre vedtok 19. februar 2001 alternativ D som framtidig stamvegforbindelse for E39 Midtbygda – Nordhordlandsbrua.

Reguleringsplan Vågen, kaiene og Bryggen

Reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen omfatter området rundt indre del av Vågen, fra Rosenkrantztårnet, Øvregaten, Vetrlidsallmenningen, Torget, Strandkaien ut til Holbergsallmenningen. Planområdet er 268 daa hvorav 90 daa er sjø.

Kommunedelplan Landås

Planen ble vedtatt i Bergen bystyre 15. januar 1996. Planområdet grenser mot Haukeland universitetssjukehus i nord, følger tilnærmet byfjellsgrensen i øst og bydelsgrensen mellom Årstad og Fana i sør. Mot vest er området avgrenset av Storetveitvegen og Inndalsveien. PlanID 9730000.