Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for de to vegstrekningene Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset.

Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset
Strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Kommunedelplan med konsekvensutredning. Plan-ID 61200000.

Kommunedelplanen skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i regionen. Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39.

Planområdet omfatter deler av bydelene Arna og Åsane fra planlagt nytt kryss med E16 ved ASKO i Arna til Tellevik-krysset ved Nordhordlandsbrua/Klauvaneset i Åsane. Vegparsellen er ca. 16-19,5 km lang, avhengig av trasekombinasjon. Dagens E16/E39 mellom Arna og Klauvaneset er 21 km.

Planarbeidet utføres i samsvar med planprogram fastsatt av bystyret i Bergen 29.01.2020, sak 10/20. Det er vurdert i alt 17 trasékombinasjoner i konsekvensutredningen.

Tiltakshaver er Statens vegvesen Utbygging. Planmyndighet er Bergen kommune.

 

Fremdrift

 • I samsvar med byrådets vedtak 16. mai 2019 var høringsutkast til planprogram og tilhørende høringsutkast til silingsrapport utlagt til offentlig ettersyn i perioden sommeren 2019.
 • På bakgrunn av blant annet mottatte merknader i høringsrunden er planprogrammet justert.

  Den 29. januar 2020 gjorde Bystyret i Bergen vedtak i sak 10/20 om fastsetting av planprogrammet. Det fastsatte planprogrammet skal legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen.
 • Den 19. november 2020 vedtok byrådet å legge forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn, med 17 ulike trasékombinasjoner utredet av Statens vegvesen. Vegvesenet sin anbefaling var S3-N1, dvs. alternativ S3 i sør kombinert med N1 i nord, og med kryssprinsipp A i Vågsbotn (se illustrasjon øverst på siden). Denne trasékombinasjonen går i tunnel fra Arna til området sør for Blinde, videre i dagløsning gjennom Blindheimsdalen til Vågsbotn, og videre i ny tunnel under Eikåsen til Klauvaneset.

  Byrådet støttet vegvesenets anbefaling av alternativ N1 i nord, men tok ikke stilling til valg av trasé mellom Arna og Vågsbotn
 • Som følge av føringer fra sentrale vegmyndigheter endret vegvesenet sin anbefaling våren 2021. Høring og offentlig ettersyn i samsvar med overnevnte byrådsvedtak ble derfor ikke gjennomført.
 • Ny anbefalt trasékombinasjon fra vegvesenet er nå S1a-N1 med kryssprinsipp A i Vågsbotn. Endringer gjelder altså strekningen Arna-Vågsbotn. Alternativ S1a innebærer en tunnel fra Indre Arna med utløp ved Hauglandsvegen/Botn. Videre nordover går traséen i dagløsning via Bustevollen og Blindheimsdalen til Vågsbotn. Alternativ S1a har 1,3 km kortere tunnel enn S3, og har en bedre beregnet netto nytte.   

  På denne bakgrunn reviderte vegvesenet deler av planbeskrivelsen og utførte noen justeringer i plankart, planbestemmelser og retningslinjer.
 • Plan- og bygningsetaten oversendte deretter saken til ny politisk behandling i byrådet. Byrådet behandlet saken ved utgangen av mai 2021 og fattet et nytt vedtak om utleggelse av kommunedelplanen til høring og offentlig ettersyn.

  Det henvises til vegvesenets nettside hvor alle plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn eller nedlasting. Her ligger det også videoer av de mest aktuelle trasékombinasjonene.
 • Høring og offentlig ettersyn av planforslaget gjennomføres i perioden 4. september – 19. oktober 2021. Plan- og bygningsetaten har avtalt med vegvesenet at alle skriftlige merknader til planforslaget adresseres til Statens vegvesen: 

  E-post: firmapost@vegvesen.no
  Brev: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

  Bergen kommune vil motta kopi av alle merknadene når høringsperioden er ute.

  Epost/brev merkes med referanse «20/16800». Frist er 19. oktober.
 • 27. september 2021 ble det avholdt et åpent og digitalt informasjonsmøte med orientering om planforslaget. Opptaket av møtet kan du se her. 
 • Status pr. 17. november 2021: Høringsfristen for planforslaget er gått ut. Statens Vegvesen gjennomgår nå alle høringsinnspillene for å vurdere hvilke endringer det kan være aktuelt å gjøre. Plan- og bygningsetaten får kopi av alle merknadene. Når Statens Vegvesen har klargjort sitt endelige planforslag vil dokumentene bli oversendt Plan- og bygningsetaten for saksbehandling. Etaten vil deretter oversende sin anbefaling til Byrådsavdelingen for klima, miljø og byutvikling hvor saken klargjøres for politisk sluttbehandling. Saken skal først behandles av Byrådet. Byrådets innstilling vil deretter sendes videre til bystyrets Utvalg for miljø og byutvikling (UMBY), - før saken til slutt behandles av et samlet Bystyre.