Oppdateringer i maler og kravspesifikasjon

Det er nylig lagt ut oppdatert versjon av maler for tittelfelt og tegnforklaring, kravspesifikasjon og veileder for naturmangfoldrapport. Under følger informasjon om hvilke endringer som er gjort.

Den viktigste endringen i kravspesifikasjon og maler for tittelfelt og tegnforklaring er henvisning til ny kodeliste med bokstavforkortelser/feltnavn på arealformål, se ny liste fra november 2021.

Den nye kodelisten har unike feltnavn på alle arealformålene. Kodelisten vil bli obligatorisk når ny standard for plankart trer i kraft, men departementet anbefaler den tas i bruk nå. Hovedregel er at planforslag som leveres til behandling fremover skal ha de nye forkortelsene, men det kan avtales unntak i plansaker som har pågått over lengre tid og hvor oppdatering av forkortelser på tvers av dokumenter vil gi mye merarbeid eller forsinkelser. 

Maler for tittelfelt og tegnforklaring

Datert 04.03.2022.

Endringer:

  • Viser nye feltnavn/bokstavforkortelser i tegnforklaring
  • Rettet skrivefeil
  • Justering på felt hvor dato skal inn (dd.mm.åååå – tydeliggjør at det skal være med fire tall i årstallet)

Kravspesifikasjon med sjekkliste for planforslag

Datert 07.03.2022

Endringer:

  • I tabellen innledningsvis er det lagt til et nytt punkt under øvrig: «Følgeskriv med oversikt over leverte dokumenter og endringer fra forrige levering».
  • Lagt til ny kolonne for notater/kommentarer. Denne kan brukes både av saksbehandler ved kontroll av planforslag og av plankonsulent ved levering av planforslag (f.eks. kan plankonsulent kommentere/begrunne eventuelle avvik). 
  • Lagt til spesifisering om basiskart: «det er kun objekter som har flate som skal ha skravur. Det skal ikke legges inn nye flater
  • Oppdatert lenke til nye bokstavforkortelser på arealformål/feltnavn,
  • Oppdatert navn på Bergen Vann (tidligere VA-etaten)
  • Lagt til e-postadresser til aktuelle instanser.
  • Omformulert punkt klimagassberegning slik at det fremgår at den skal utarbeides i henhold til veileder.

Veileder naturmangfoldrapport

Datert 08.03.2022

Har gjennomgått språkvask og kvalitetssikring, lagt til oppdaterte henvisninger og lenker under «ressurser». 

Oppdateringer under Veileder private planforslag

Under den nye siden «Oppdateringer» vil Byplanavdelingen formidle oppdateringer i maler, veiledere etc. som finnes under Veileder private planforslag. I tillegg vil vi legge ut annen relevant informasjon til plankonsulenter og forslagsstillere.