Gå tilbake til:
Du er her:
Arna-Vågsbotn-Klauvaneset bilde

Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for de to vegstrekningene Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset.

Begge delprosjektene er med i Nasjonal transportplan 2018-29. Prosjektet inngår som del av Ferjefri E39 Trondheim-Kristiansand. Strekningen Arna-Vågsbotn inngår også som en del av fremtidig Ringveg øst i Bergen.

Det skal utarbeides én kommunedelplan for hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.

Se kunngjøringstekst her

Fremdrift

  • I samsvar med byrådets vedtak 16. mai 2019 var høringsutkast til Planprogram og tilhørende høringsutkast til silingsrapport utlagt til offentlig ettersyn i perioden 25. mai-29. juli 2019.
  • På bakgrunn av blant annet mottatte merknader i høringsrunden er planprogrammet justert. 
  • Den 29. januar 2020 gjorde Bystyret i Bergen vedtak i sak 10/20 om fastsetting av planprogrammet. . Det fastsatte planprogrammet skal legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen.