Gå tilbake til:
Du er her:
Foto: Ø. Hartvig, 1974

Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet

Plan- og bygningsetaten har forberedt oppstartsak til byrådet for ny områdereguleringsplan av Rådhuskvartalet i Bergen sentrum.

Byrådet behandlet i møtet 12. mai 2016, sak 1159-16 "Rådhuskvartalet: Videre utvikling og bruk av bygningsmassen. Behov for offentlig reguleringsplan".

Krav om helhetlig reguleringsplan

Rådhuskvartalet har en lang historie som byens administrative og politiske sentrum, og det har siden 1990-tallet vært stilt krav om en helhetlig reguleringsplan. Til tross for dette har det vært gjennomført flere mindre delutredninger og byggeprosjekter i kvartalet. Tiden er nå moden for å fastlegge en helhetlig ramme for dette sentrale byområdet.

En stor andel av kvartalet er bygg og byrom med høy kulturminneverdi, og det er tidligere gjennomført omfattende registrerings- og analysearbeid som nå legges til grunn. Derfor er det et begrenset areal til nybygg, og reguleringsplanen vil bli relativt detaljert. Den vil ha særlig fokus på å sikre kvalitet i bevaringen av gamle bygg, samt nye bygg og plasser.

Rammer for videre utvikling

Planarbeidet skal fastlegge en endelig organisering av eksisterende samt nye bygg og plasser i Rådhuskvartalet. Planen skal gi rammer for utviklingen av et representativt hovedkvarter for kommunens politiske styring, med mulighet for allmennhetens samling og deltakelse. Området må bli godt integrert i bystrukturen og fungere som en naturlig del av byens hverdagsliv.

Foruten å ivareta Gulating Lagmannsrett og nytt Brannmuseum i den Gamle brannstasjon vil målet for planarbeidet være å utvikle området til:

  • Et kommunalt, politisk hovedkvarter som er en integrert del av bykjernen
  • En oversiktlig, sikker og funksjonell organisering av historiske og nye bygg
  • Et område med åpenhet og høy kvalitet i representative bygg og byrom som bidrar til et aktivt byliv

Arbeidsområdet omfatter arealet mellom Rådstuplass, Allehelgens gate, Peter Motzfeldts gate, Kaigaten og Christies gate, inkludert alle tilstøtende byrom.

Videre fremdrift

Etter at oppstartssak er vedtatt i byrådet, er det ventet at et forslag til reguleringsplan vil være klar etter et år.