Gå tilbake til:
Du er her:
Kommunedelplan for Haukås i Åsane bilde

Kommunedelplan for Haukås i Åsane

Bergen kommune har gjennomført en avgrenset planprosess som grunnlag for en bærekraftig byutvikling på Haukås. Bystyret har vedtatt planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for området.

Det ble samtidig besluttet å avvente planarbeidet til arbeidet med KPA2018 var ferdig. 

Bakgrunnen for planarbeidet er en bestilling fra bystyret i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2010. Bystyret gjorde da vedtak om at:
«Det skal startes arbeid med følgende kommunedelplaner:
b. Haukås – Hordvik.»

Området Haukås-Hordvik er geografisk meget stort og inneholder mange bebygde områder, men også store ubebygde arealer velegnet for friluftsaktiviteter eller nytt byggeland. Etat for plan og geodata (Fra oktober 2017: Plan- og bygningsetaten) har anbefalt at arbeidet med en kommunedelplan bør begrenses til områdene Hylkje, Tuft, Almås, Haukås og Brurås, som gis fellesbetegnelsen Haukås. Innenfor området ligger tre større felt: B6, B7 og B8, som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål. Disse danner i sum den største enheten for ny boligbygging i kommuneplanens arealdel. Her ligger også institusjonene Bergen fengsel og Norsk lærerakademi. Haukåsvassdraget, med den fredede elvemuslingen, går gjennom området.

Mulighetsstudier

For å få belyst ulike muligheter for utvikling av området, inviterte etaten høsten 2012 tre konsulentteam til å komme med sine visjoner for fremtidens Haukås. De tre konsulentteamene er:

  • Multiconsult og Opaform arkitekter (Bergen)
  • Code arkitektur (Oslo) og økolog Christian Mong (Bergen)
  • COBE og DRMA arkitekter (København og Drammen), Kragh & Berglund landskapsarkitekter (København) og Rambøll (Oslo)

Konsulentteamene fikk frie rammer til å komme med sine visjoner og lanserte ulike visjoner for Haukås som et spennende område for utvikling av regionen, Bergen by og bydelen Åsane. Med dette som bakgrunn utarbeidet etaten et utkast til planprogram. Planprogrammet viste at området har kapasitet til å huse en befolkning på 10-15 000 innbyggere. Etaten anbefalte at de blå-grønne strukturene bør danne en bærende kvalitet i området. Planprogrammet viste to mulige senterdannelser. Konsept A: Et områdesenter på Haukås og et lokalsenter på Hylkje og konsept B: Et områdesenter sentralt i planområdet.

Utkast til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23.2-8.4 2014. Høringen viste mellom annet at det ikke var vesentlige protester mot programmet og at alle som tok stilling til senterdannelser, sluttet seg til konsept A.

Har vedtatt planprogram

Bystyret behandlet utkastet til planprogram den 23. september 2015, sak 198-15, og fattet følgende vedtak:

1. I medhold av plan og bygningslovens § 11-13 fastsetter bystyret at utkast til planprogram datert 26.9.2014 skal gjelde for arbeidet med kommunedelplan for Haukås.

2. Konsept A for senterstruktur, vist i utkast til planprogram, skal legges til grunn for det videre planarbeidet.

3. Videreføring av planarbeidet avventer kommende revisjon av arealdelen i kommuneplanen.

4. Planarbeid for verneinteresser på Haukåsmyren og utbyggingsbehov av fengselskapasitet på Haukås videreføres.

 

Vedlegg