Gå tilbake til:
Du er her:
Kart, Nedre Nygård

Nedre Nygård - Forprosjekt for gateopprustning

I forbindelse med planlagt oppgradering av infrastruktur under bakken og etablering av bossnett på Nedre Nygård, er det utarbeidet et forprosjekt for opparbeiding av gater og fortau i området.

Selve gravearbeidet startet juni 2020, og er anslått å vare i 2 år. 

Forprosjektet for opparbeiding av gater og fortau når gravearbeidet er ferdig, blir grunnlag for høring og prinsippvedtak. Detaljprosjekteringen går parallellt med behandlingen. 

Forslag til opparbeidelse av gatene på Nedre Nygård

Dagens gatebruk og kjøremønster er uendret i forslaget. De største synlige endringene i området vil være nye nedkastpunkt for boss, endret parkeringsmønster og nytt dekke i gater og på fortau. Forslaget har tatt høyde for eventuelle endringer i kjøremønster i fremtiden. Det skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter. 

Graveklubbprosjektet “Nedre Nygård del 1” er første del av et større prosjekt for fornying av Nygårdsområdet. Nedre Nygård del 1 sin geografiske avgrensing er fra og med Nygårdsgaten i vest til Lars Hilles gate i øst, og har Strømgaten som sin nordlige grense. 

Anbefalt materialbruk

Gjennom storsatsning i byfornyelse og bevaring, er byrommene og gatene i sentrum rehabilitert de siste 30-40 årene. Nedre Nygård var en del av bolig- og byfornyelsen på begynnelsen av 90-tallet, hvor blant annet St. Jakobs plass ble etablert og Nygårdsgaten rustet opp. Foruten transformasjonen av Lars Hilles gate i forbindelse med utbyggingen av Bybanen, har det ikke vært gjort større oppgraderinger av byrommene siden den gang. Nå har området på nytt behov for et løft.

I tråd med KDP Sentrum anbefaler Plan- og bygningsetaten at gatene i området resettes etter historisk Bergensstandard, med platekantstein i granitt, gangsoner i skifer, møbleringsfelt i smågatestein og kjøredekke i brostein.

Planlagte nedkastpunkt 

  • Strømgaten: 1 stk.
  • Lyder Sagens gate: 2 stk.
  • Daniel Hansens gate: 1 stk.
  • Jonas Reins gate: 1 stk.
  • Nygårdsgaten: 1 stk.
  • Hans Tanks gate: 1 stk.

Planlagte nedkastpunkt vil ikke bli tatt i bruk før ny terminal for bossug er etablert på Nygårdstangen.

Sykkel

I «Sykkelstrategi for Bergen 2018-2030» er Jonas Reins gate foreslått som ny forbindelse mellom eksisterende sykkelveg i Lars Hilles gate og foreslått ny sykkelstrekning i Allégaten. 

I dag er det tilrettelagt for sykkel på strekningen mellom Fosswinckels gate og Nygårdsgaten, og mellom Allégaten og Fredrik Meltzers gate med sykkelfelt mot envegskjørt gate. Ellers er det gatetun fra krysset ved Fredrik Meltzers gate til krysset ved Fosswinckels gate, og videre fra krysset ved Nygårdsgaten til St. Jakobs plass, hvor syklister kan sykle i blandet trafikk på de gående sine premisser. 

Det anbefales at ny sykkelløsning i Jonas Reins gate etableres som enveis sykkelveg, og anlegges i samme nivå som eksisterende sykkelveg i Lars Hilles gate og eksisterende gatetun i Jonas Reins gate.

Parkering

Tiltaket fører til at det blir færre boligsone- og avgiftsparkeringsplasser i området. Det blir tilrettelagt for 3 ekstra HC-parkeringsplasser i Jonas Reins gate, og 4 plasser for parkering og lading for el-bil i Lyder Sagens gate. I dag er det totalt 54 parkeringsplasser i området, og tiltaket vil føre til en reduksjon på 15 parkeringsplasser totalt. 

HC-parkeringsplassene i Hans Tanks gate vil reetableres, og er derfor ikke med i oversikten.

Fase 2 og videre arbeid

Plan- og bygningsetaten samarbeider med Bymiljøetaten og BIR Nett om et forprosjekt for gateopprustning på søndre del av Nygårdshøyden, hvor fase 2 for bossnett inngår. 

Fremdrift

Forprosjektet er lagt på høring, med høringsfrist 30. november. 

Lenke til kunngjøringen finner du her. 

 

Vedlegg