Gå tilbake til:
Du er her:

Områderegulering Dolvik-Hope

Kommunen arbeider med en reguleringsplan for området Dolvik-Hope og sjøarealet innerst i Grimstadfjorden/Dolviken i Ytrebygda. Planen omfatter også Grimstadvegen ut til snuplassen på Grimstad.

Planforslaget er en overordnet områdereguleringsplan, og de fleste større byggetiltak må detaljreguleres før de kan gjennomføres. Det foreslås omfattende rekkefølgekrav, blant annet at Grimstadvegen må utbedres og nye vann- og avløpsanlegg bygges før nye byggetiltak kan startes.

De viktigste elementene i planen er:

  • Utbedring av Grimstadvegen med nytt vegkryss, fortau og omarbeiding av avkjørsler
  • Enkelte nye boligområder, hovedsakelig i Dolvik og på Hammersland
  • Utvidelse av marinaanlegg i sjø og på land
  • Utvidelse av Stamsneset næringsområde
  • Ny grønnstruktur og turveger

Det foreslås også at kommuneplanens områder for ny feltutbygging av boliger på Hope og Hammersland utgår (B33 og B50 i kommuneplanens arealdel 2010).

Planforslaget har tidligere vært på høring sommeren 2016. Etter høringen er det gjort en rekke endringer, og det vil derfor bli gjennomført en ny høring vinteren 2019. De viktigste endringene sammenlignet med første høringsutkast kan oppsummeres slik:

 

  • Funksjonen som båthotell foreslås lagt til dagens marinaanlegg med noe utvidelse, og området ved kraftlinjen beholdes som grøntareal
  • Gjeldende reguleringsplan Vassheiane (ID 16690000) oppheves og arealet tas inn i områdereguleringsplanen
  • Rammer for småbåthavner i Nordrevågen på Søreide endres
  • Føringer for trasevalg for ny vei til Stamsneset utgår

 

Fremdrift

Det forventes at planen kan klargjøres for politisk sluttbehandling i løpet av 2019.

Gjennomføring av tiltakene i planen er avhengig av at Grimstadvegen utbedres først. De nødvendige vegtiltakene er ikke finansiert, og det er dermed uvisst når planens ulike tiltak kan gjennomføres.

 

Vedlegg