Gå tilbake til:
Du er her:
Områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler bilde

Områderegulering for Fyllingsdalen sentrale deler

Kommunen lager ny reguleringsplan for sentrale deler av Fyllingsdalen. Bakgrunnen for arbeidet er kommuneplanen og dens målsetninger om styrking av bydelssentrene og fortetting i byggesonen.

Planoppstart for områdereguleringsplan

Varsel om oppstart for områderegulering var til høring våren 2015. Sammen med planoppstarten var også et forslag til planprogram for arbeidet, der status, målsetninger og utredningsprogram inngår. Planprogrammet ble vedtatt i Komité for miljø og byutvikling 27. august 2015.

Mulighetsanalyse og fortettingspotensial

Høsten 2012 gjennomførte kommunen en mulighetsanalyse for sentrale deler av Fyllingsdalen, som omfattet området som er avgrenset med gult på kartet. Hensikten med mulighetsanalysen var å få innspill til fremtidig utvikling i Fyllingsdalen fra eksterne fagpersoner. Et hovedspørsmål var utvikling av sentrumsområdet Oasen og næringsområdet på Spelhaugen og sammenhengen mellom disse. Videre var det viktig å få et bilde av potensialet for fortetting med boliger også utenfor næringsområdene, samtidig som en god grønnstruktur skulle ivaretas.Tre team med arkitekter og byplanleggere utarbeidet hvert sitt idéforslag.

Prosessen viste et betydelig fortettingspotensial, både i sentrums-, nærings- og boligområdene.

Arbeidet klargjorde også at området har forbedringsmuligheter mht. tilgjengelighet, mangfold og urbane kvaliteter. Forslagene hadde mange fellestrekk, og de gir klare innspill til hovedtrekk i planløsningen.

Mulighetsanalysen vil være en viktig del av bakgrunnsmaterialet i arbeidet med områderegulering for området. Planarbeidet vil omfatte grundige vurderinger av langsiktig utvikling, der både de tre idéforslagene og andre innspill og utredninger vil være viktige.

De tre teamene som deltok var:

  • Og Arkitekter (Bergen) og Kanon Arkitektar (Island)
  • 3RW Arkitekter (Bergen) og Nord Architects (Danmark)
  • Norconsult (Sandvika) og Mad Arkitekter (Oslo)

Konsulentteamene hadde forholdsvis frie rammer for sine innspill, samtidig som de hadde begrenset tid til disposisjon. Det betyr at det ikke var rom for grundige og konkrete vurderinger av hvert enkelt område eller forslag, og at de stod fritt til å komme med innspill.

Vedlegg