Gå tilbake til:
Du er her:
Plankart for området
Plankart for området

Områdereguleringsplan for indre Laksevåg

Kommunen har startet planarbeid for et område på indre Laksevåg. Utvikling med boliger, næring og attraktive byrom ved vannet står sentralt.

Planområdet omfatter en mindre del av indre Laksevåg, og strekker seg fra Puddefjordsbroen til og med Frydenbø marina. Et større areal langs sjøfronten, fra Puddefjordsbroen til Laksevågneset, i indre deler av Laksevåg er angitt som byfortettingssoner og sentrumskjerner i Kommuneplanens arealdel (KPA).  

Områdereguleringsplanen skal blant annet inneholde en konsekvensutredning. Som første steg i planprosessen er det utarbeidet et planprogram. Formålet med planprogrammet er å beskrive innhold og gjennomføring av planarbeidet, ved å tydeliggjøre hvilke tema som skal vurderes og utredes.  

 

Helhet og lokal identitet 

Planområdet er sjønært og brukes i dag til industri og næring. Planarbeidet skal sikre en helhetlig utvikling av området med fokus på byutvikling, lokal identitet og kulturarv.  

Området binder sammen sentrum med Laksevåg, Damsgårdsundet og Løvstakken. Det skal tilrettelegges for transformasjon og fortetting med kvalitet, samtidig som vi skal videreføre områdets identitet. Blågrønne strukturer og forbindelser, byrom, en tilgjengelig sjøfront, mobilitet, balanse i arealformål og en ny gang- og sykkelbro over Puddefjorden er noen av temaene som skal aktivisere området og gjøre det mer attraktivt. 

 

Åpen plan- og designkonkurranse 

I første fase av planarbeidet for indre Laksevåg har  Plan- og bygningsetaten arrangert en åpen plan- og designkonkurranse som skal vise muligheter og fremtidsbilder for området. Vinnerprosjektene er nå kåret

 

Kom med innspill! 

Oppstart av planarbeidet og planprogrammet for indre Laksevåg har vært på offentlig høring, med frist 2. februar 2021. I det videre arbeidet ønsker prosjektledelsen fremdeles innspill fra innbyggere og utbyggere på hvordan området kan utvikles på best mulig måte. Følg denne innbyggerdialog-lenken og finn ut mer. 

 

Bakgrunn for områdeplanen 

14. mai 2019 avviste bystyret to private reguleringsplaner som foreslo kontor i området. Bystyret bestilte samtidig en områdeplan som skal se området helhetlig og sikre en utvikling som både oppnår god byfortetting og bevarer identiteten. Byrådet legger vekt på at områdeplanen skal tilrettelegge for: 

 • å sikre utsikten mot Puddefjorden for bakenforliggende boliger
 • at byggehøyder ses i sammenheng med byromskvaliteter og omkringliggende bebyggelse
 • at kulturmiljø og områdets særpreg skal søkes bevart
 • en god blanding av funksjoner, sikre et godt og fleksibelt areal til offentlig sjøfront
 • gode solforhold og attraktive byrom
 • nødvendig areal til mobilitet og aktive fasader i Damsgårdsveien
 • vurdere om det fortsatt bør være maritim næring i sjøfronten her i fremtiden
 • at utviklingen i området skal bidra til å løfte levekårene, gi kvaliteter til allmennheten, nærmiljøet og mer liv til området.

12. november 2020 vedtok byrådet oppstart av offentlig områdeplan, og høring av planprogram. Byrådet legger vekt på at det videre planarbeidet skal sikre: 

 • en variasjon av arealformål innenfor området
 • muligheter for synergier med Dokken gjennom en ny gang- og sykkelbro
 • medvirkning med lokalmiljøet
 • at materialet fra de private planforslagene brukes i arbeidet
 • å ikke tilrettelegge for ekspansjon i sjø
 • vurdere behovet for maritim næring
 • et åpent og grønt byrom i planområdet
 • klimagassutslipp som kriterium for rivning eller bevaring av bygninger
 • se på mulighet for at Munsterbekken åpnes som en blågrønn kvalitet og for overvannshåndtering

Planprogrammet ble vedtatt av Bystyret i møte den 27. oktober 2021. Orientering om vedtaket er sendt til avisen Bergens Tidende (BT), berørte parter og ligger ute på Bergen kommunes kunngjøringssider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/indre-laksevag-omradereguleringsplan 

 

Har du spørsmål om planarbeidet?

Spørsmål om områdereguleringsplanen og høringen av planprogrammet for indre Laksevåg kan sendes til prosjektmedarbeidere i Plan- og bygningsetaten, Gjertrud Karevoll epost gjertrud.karevoll@bergen.kommune.no og Heidi Saua, epost heidi.saua@bergen.kommune.no.  

 

Saksdokumenter


 

Andre relevante planer og strategier som er knyttet til området 

Kommuneplanens arealdel 

Strategisk planprogram for Laksevåg 

Gåstrategi for Bergen 2019-2030

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030

Strategi for sjøfronten sentrale deler 

Kulturminnestrategi for Bergen 

Kommunedelplan for overvann