Gå tilbake til:
Du er her:
Strategisk planprogram for Birkeland bilde

Strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har satt i gang arbeid med et strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel.

Området inngår i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, vedtatt i bystyret i september 2017. Birkeland er i kommunedelplanen angitt som et område med behov for strategisk planprogram, der det skal tilrettelegges for sentrumsutvikling og nye boliger.

Hva er et strategisk planprogram?

Et strategisk planprogram er et overordnet planverktøy med langsiktig byutviklingsperspektiv. Hensikten er å anbefale et helhetlig plangrep for området, samt en fremtidig plassering av sentrumskjerne, skole, barnehage og andre kommunale tjenester.

I planprogramprosessen for Birkeland er det utarbeidet en mulighetsstudie for å skape et diskusjonsgrunnlag omkring mulig byutvikling i området. Studien er en visjon for langsiktig utvikling innenfor gangavstand til kollektivknutepunktet ved Birkelandsskiftet, der området får nye møtesteder og attraksjoner.

Åpen kontordag 9. mars

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpen kontordag 9. mars 2020, klokken 15.30-18.30. Dette skjer på Ytrebygda ungdomsskole, og alle som er interessert i planlegging av fremtidens Birkeland er velkommen med spørsmål. Planleggere fra Plan- og bygningsetaten vil være tilstede, og du kan komme og gå når du vil innen dette tidsrommet.

 

Videre fremdrift

  • Fagetatens forslag til strategisk planprogram skal etter planen foreligge sommeren 2020.
  • Det strategiske planprogrammet behandles deretter i byrådet og legges ut til offentlig ettersyn. Da blir grunneiere/naboer og høringsparter varslet, og det blir mulig for alle berørte parter å gi innspill til de konkrete anbefalingene før det strategiske planprogrammet skal til endelig politisk godkjenning.
  • Når planprogrammet er ferdigbehandlet politisk, vil det gi rammer for områdets videre utvikling. Dette fanges opp gjennom formelle reguleringsplaner, både fra private og offentlige forslagsstillere.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Isabel Melo

e-post isabel.melo@bergen.kommune.no

 

Vedlegg