Gå tilbake til:
Du er her:
Strategisk planprogram for Birkeland bilde

Strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag til strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel. Forslaget er sendt til byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling.

Området inngår i kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland, vedtatt i bystyret i september 2017. Birkeland er i kommunedelplanen angitt som et område med behov for strategisk planprogram, der det skal tilrettelegges for sentrumsutvikling og nye boliger.

Planprogrammet beskriver hvordan området kan utvikles med nye boliger og næringsarealer, samt arealer til offentlige tjenester, gode byrom, og forbindelser mellom bebyggelsen og de blågrønne verdiene i nærområdet.

Hva skjer videre?

Forslag til reguleringsendring ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling desember 2020.

Det strategiske planprogrammet behandles deretter i byrådet og legges ut til offentlig ettersyn. Da blir grunneiere/naboer og høringsparter varslet, og det blir mulig for alle berørte parter å gi innspill til de konkrete anbefalingene før det strategiske planprogrammet skal til endelig politisk godkjenning.

Når planprogrammet er ferdigbehandlet politisk, vil det gi rammer for områdets videre utvikling. Dette fanges opp gjennom formelle reguleringsplaner, både fra private og offentlige forslagsstillere.

 

Hva er et strategisk planprogram?

Et strategisk planprogram er et overordnet planverktøy med langsiktig byutviklingsperspektiv. Hensikten med det strategiske planprogrammet for Birkeland er å anbefale et helhetlig plangrep for området, samt en fremtidig plassering av sentrumskjerne, skole, barnehage og andre kommunale tjenester. Birkeland vil bli utviklet over lang tid av mange ulike aktører. Det strategiske planprogrammet skal gi rammer for områdets utvikling til oppfølgende private og offentlige reguleringsplaner.

 

9. mars 2020 inviterte Plan- og bygningsetaten til åpen kontordag på Ytrebygda ungdomsskole, og alle som er interessert i planlegging av fremtidens Birkeland var velkommen med spørsmål. 

Saksdokumenter fra 2020

 

Saksdokumenter fra 2017 og 2018, tidligere i planprosessen