Gå tilbake til:
Du er her:
Oversikt over planprosessen bilde

Oversikt over planprosessen

Her finner du en illustrasjon av de ulike fasene i en planprosess. Mer informasjon finnes under de ulike artiklene under "Veileder private planforslag".

Reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplaner vedtas av bystyret.

Private og offentlige aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-3.

I følgende artikkel finner du full oversikt og beskrivelse av planprosessen:
Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Planforslag som ligger ute til offentlig ettersyn og kunngjorte vedtatte planer finner du på kommunens kunngjøringsside.

Tilbakemeldinger til nettsiden Veileder private planforslag sendes til: PrivatePlaner.Forslagskasse@bergen.kommune.no

Last ned: