Gå tilbake til:
Du er her:

Årsmeldingen for 2013

Byrådet har lagt frem årsmelding og regnskap for 2013. Årsmeldingen inneholder årsregnskap. I tillegg kan du i tall, ord og bilder bli kjent med virksomheten til Bergen kommune.

Driftsregnskapet for Bergen kommune i 2013 er i balanse etter gjennomførte strykninger.

Årsmeldingen inneholder regnskap med noter samt en beskrivende årsberetning som legger vekt på ressursbruk og tjenesteproduksjon sett i forhold til politiske vedtak og målsetninger. I tillegg er det også i tråd med forskriftene gjort rede for likestilling og mangfold og etikk.

Her er noe av det som skjedde i 2013 og som er omtalt i årsmeldingen:

Helse og omsorg
Omsorg Pluss er et døgnbemannet omsorgstilbud der beboerne bor i egne leiligheter med mulighet for felles aktiviteter og måltider. I april 2013 åpnet 49 Omsorg Pluss-boliger i Fyllingsdalen. I 2013 åpnet også nye Fyllingsdalen sykehjem.

Våren 2013 ble det etablert en traineeordning for nyutdannede sykepleiere. De fem heltidsstillingene ble opprettet for å synliggjøre at kommunehelsetjenesten som en spennende arbeidsplass.

I 2013 ble det også opprettet fire innsatsteam som tilbyr rammede av hjerneslag og lette hodeskader oppfølging og rehabilitering i hjemmet og nærmiljøet.

Etableringen av Media City Bergen medfører at Bergen legevakt må flytte ut av dagens lokaler. Byrådet har besluttet å etablere ny legevakt i Utrustningsbygget i Solheimsviken. Den nye legevakten skal også inneholde 34 øyeblikkelig hjelp-plasser, et døgnbasert tilbud for pasienter som ikke trenger hjelp på av spesialisthelsetjenesten. Etat for helsetjenester og Helse Bergens akuttpost skal flytte sammen med den nye legevakten.

Byutvikling, klima og miljø
Ni millioner årlige påstigninger ble registrert på Bybanen i 2013. Det er en økning på 14 % sammenliknet med 2012. Den 21. juni 2013 ble bybanetraseen fra Nesttun til Lagunen åpnet. I 2013 startet utbygging av Bybanen fra Lagunen til Flesland.

Bybanen bidrar til en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Dette var en avgjørende årsak til at Bergen kommune vant Statens bymiljøpris for 2013.

Som eneste storby signerte Bergen en fireårig sykkelavtale i 2013. Avtalen skal bidra til at det blir enklere, tryggere og mer attraktivt å sykle i Bergen. Kommunen tredoblet derfor investeringene til sykkel i 2013. Avtalen ble inngått mellom de tre partene i Bergensprogrammet: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. I 2013 ansatte Bergen kommune vår aller første sykkelsjef.

Bygging av ny dam for Svartavatnet i Gullfjellet er det største prosjektet innen vannforsyning i 2013. Den nye dammen vil gi en sikrere vannforsyning for Bergen. Det nye magasinvolumet tilsvarer omkring 50 døgns vannforbruk for hele kommunen.

Kultur, idrett og næring
Bergen fikk flere nye kulturarenaer. Litteraturhuset og Cornerteateret åpnet, Bergen kunsthall ble gjenåpnet, USF åpnet med hovedscene for rock, pop og jazz, Grieghallen gjennomførte første fase av sin opprustning, Hordamuseet fikk ny båthall og gjenåpningen av Rasmus Meyers samlinger fikk stor oppmerksomhet.

Den første Bergen Assembly – byens nye internasjonale kunsttriennale ble svært godt mottatt internasjonalt. Aftenposten utropte det til årets kunstbegivenhet i Norge.

I desember fikk Bergen godkjent en statsgaranti på 30 millioner kroner dersom sykkel-VM blir tildelt Bergen i 2017.

Sosial, bolig og områdesatsing
Bergen kommune mottok «Nordic Green Space Award» for arbeidet vårt med «Den grønne akse». Aksen er området fra hovedbiblioteket i sentrum til Den Nationale Scene.

Viktige byrom og turveier ble prosjektert eller påbegynt i 2013. Dette inkluderer blant annet Nygårdsparken, Damsgårdsallmenningen, Biblioteksplassen, Johanneskirketrappen, Håsteinarparken, Løvstien og Nedre Korskirkeallmenning.

Flere lekeplasser ble også ferdigstilt gjennom prosjektet «Barnas byrom». Turvei rundt Liavatnet i Åsane ble også ferdigstilt i 2013.

Finans, eiendom og eierskap
Oppfølging av vedlikeholdsetterslepet på kommunale skolebygg har vært prioritert i 2013. Den 18. april 2013 vedtok bystyret Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2014-2017.

Innen utgangen av 2015 skal 89 skoler, 65 barnehager, 42 helsebygg, 49 idretts-og svømmeanlegg, 40 kulturbygg, 18 administrasjonsbygg, 9 brannstasjoner og 10 parkeringsanlegg få tilstanden kartlagt.

I tråd med vedlikeholdsplanens fremdriftsplan har Bergen kommune tilstandskartlagt hele 99 bygg i 2013. Vedlikeholdsplanen er den største bygningsmessige satsningen i Bergen kommunes historie.

Bygging av ny Søreide skole og totalrehabilitering av Ny Krohnborg oppveksttun ble ferdigstilt i 2013.

Saken går videre til behandling i komité og bystyre.