Gå tilbake til:
Du er her:

Det profesjonelle kunstlivet

Kunstnerbank

Kunstnerne inviteres inn i prosjektet av prosjektleder og engasjeres gjennom en samtale av kunstfaglig og barnefaglig art. DKB har på denne måten utviklet en KUNSTNERBANK. Deretter møter kunstnerne personalet i barnehagen og på bakgrunn av disse møtene skriver kunstnerne prosjektskisser. Når prosjektet er gjennomført fyller kunstnerne ut et evalueringsskjema som er utarbeidet, og som skal være til bruk i videre prosjektutvikling. Kunstnerbanken er ikke statisk, men hele tiden i endring. For at kunstnerne skal kunne opparbeide seg formidlingskompetanse og barnefaglig kompetanse er det et mål i prosjektet at kunstnerne blir brukt flere ganger.

Kunstnergrupper

Gjennom hele året får pilotbarnehagene tilbud om produksjoner innen ulike kunstsjangre og av ulike kunstnergrupper/ kunstmiljøer. Mange av disse er initiert og utviklet i samarbeid med prosjektleder. Slike bestillinger fra prosjektet sin side krever mye arbeid i form av ideer, observasjon, regi og oppfølging. Det er derfor en forutsetning i prosjektet at barnehagene bruker disse, og gir tilbakemeldinger i form av kritikk. I første omgang har prosjektet fokus på barnas opplevelse, og det er derfor viktig at de voksne legger bånd på seg og ikke setter egne meninger i fokus. Personalet skal trenes på å tilegne seg kunstfaglig kompetanse, og bli klokere på hvordan barn "leser kunst". Da må man ikke være forutinntatt og tradisjonell.

Kunstinstitusjoner

Prosjektet har som mål å utfordre byens kunstliv på å innlemme de mindre barna i sitt repertoar både i forhold til produksjon, formidlingsmetoder og programmer. Kunst og kulturlivet får tilbud om barnefaglig veiledning, og prosjektet bidrar til utviklingen av nye programmer. For at kunstinstitusjonene skal få økonomisk bistand ligger det inne en føring om samarbeid med prosjektleder. Derfor vil aldri betegnelsen "støttet av" være et tema innenfor DKB sine rammer. Vi snakker hele tiden om "samarbeid med". DKB jobber barne- og kulturpolitisk med å utvikle barnefaglig repertoar, kompetanse, og metode. Man ivrer og sørger for at barn blir lagt inn som en selvstendig målgruppe i kunstinstitusjonens mål, og ikke minst; følger opp at målene settes ut i livet gjennom gode tilbud i praksis. DKB ønsker å satse på kunstnerisk kvalitet, og forståelsen av kvalitetskunst for barn er noe også kulturlivet trenger kompetanse om. Derfor må det praktiske samarbeidet alltid gå parallelt med faglige diskusjoner. Ut fra disse erfaringene vil kunstinstitusjonene ideelt kunne tilby nye tilbud og selv drive arbeidet videre.

Festivaler og markeringer

Festivalene får både økonomisk gevinst og betydelig profileringsgevinst ved at prosjektleder skaffer økonomisk dekning (eget budsjett og Sparebanken Vest) og bidrar til gjennomføring av festivalene. Ved å gå direkte inn i gjennomføringen/ driften av festivalene, blir det skapt gode modeller, som er en forutsetning for kompetansespredning. Erfaringsmessig er verken interessen for barnehagebarn, viljen eller kunnskapen tilstede for at festivalarrangørene selv skal kunne ta hånd om et slikt arrangement. Likevel er det et mål for fremtiden at de skal kunne drifte dette videre. Det bør vurderes å inngå kontrakter som bedre tydeliggjør intensjoner og forpliktelser.