Gå tilbake til:
Du er her:

Styrket arbeid i trehusbebyggelsen

Bergen brannvesen jobber både forebyggende og beredskapsmessig for å redusere risikoen for brann i den tette trehusbebyggelsen. I den helhetlige brannsikringsplanen som skal behandles politisk til høsten, forslås også en rekke nye tiltak for å bedre brannsikkerheten.

I løpet av kort tid har det vært tre store branner i den tette trehusbebyggelsen i Bergen. Hendelsene er en sterk påminnelse om viktigheten av å sikre den tette trehusbebyggelsen. I samarbeid med en rekke andre aktører har Bergen brannvesen utarbeidet et forslag til en helhetlig brannsikringsplan for de tette trehusområdene som skal behandles politisk til høsten.

Tilsyn

Bergen brannvesen fører i dag tilsyn i alle bygg med fyringsanlegg minst hvert fjerde år. Det blir sett til at personsikkerheten er ivaretatt med fungerende røykvarslere og slokkeutstyr, samt egnede og ryddige rømningsveier. Arbeidet med ny feie- og tilsynsordning for Bergen kommune starter til høsten. I denne sammenheng vil det bli gjort vurderinger med hensyn på bruk av ressurser til oppfølging av bygg som i dag faller utenfor regelverket om tilsyn minimum hvert fjerde år.

Ekstra røykdykkerlag

Den nylig vedtatte brannordningen for Bergen kommune har den tette trehusbebyggelsen som den viktigste dimensjonerende risiko. Her er det dimensjonert med et ekstra røykdykkerlag blant annet utfra risikoen for brann med store konsekvenser i den tette trehusbebyggelsen. Ved melding om brann i den tette trehusbebyggelsen skal det alltid rykke ut mannskaper fra minimum tre brannstasjoner.

En helhetlig brannsikringsplan

Tidlig varsling og rask respons fra brannvesenet vil være avgjørende for utfallet av en brann i den tette trehusbebyggelsen. Et foreslått tiltak mottak av automatisk brannalarm direkte til 110-sentralen fra boliger i de tette trehusområdene. Det skal i tillegg settes opp varmekamera for å drive kontinuerlig overvåking i de tette trehusområdene. I første omgang vil Salhus være et prøveområde for dette.

Boss er en relativt hyppig påtenningskilde og kan representere en brannfare i den tette trehusbebyggelsen. Det nye bossnettet vil fra høsten erstatte mange bosspann på gaten og i bakgårdene. BIR skal utrede muligheten for å finansiere låsbare, brannforede spann der bossnettet ennå ikke er utbygd. I forbindelse med utbyggingen av bossnettet skal det også etableres brannslangeposter i alle de tette trehusområdene.

Brannsikringsplanen inneholder også en rekke andre tiltak (se utdrag fra forslag til helhetlig brannsikringsplan i linken over).

Bedre statistikkgrunnlag

Bergen brannvesen ønsker å prioritere den brannforebyggende innsatsen i samsvar med risiko for at brann oppstår, og der konsekvensene som følge av utbrutt brann er størst. Alle store og små branner, branntilløp og uønskede hendelser registreres. Dette innebærer at etaten har en omfattende og detaljert statistikk. I mediebildet den siste uken, er denne statistikken viet stor oppmerksomhet.

-Det totale antall branner og branntilløp er et viktig grunnlag for våre prioriteringer. Tidligere ble kun hendelser som medførte åpen flamme registrert i våre statistikker, men i dag omfatter totaltallet også utrykninger til blant annet svielukt, varmgang i sikringsskap og elektriske komponenter, sier brannsjef Johnny Breivik. Brannsjefen påpeker at det ikke er noen sammenheng med økte antall registreringer og en tilsvarende økning i antall reelle branner. Dette bildet gjelder også for den tette trehusbebyggelsen.