Gå tilbake til:
Du er her:

Samnanger kommune

Samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Samnanger kommune ble inngått 1. januar 2014.

Samnanger har én brannstasjon på Tysse.

Brannvesenet i Samnanger har 16 deltidsansatte. Av disse er det fire befal i vaktordning.

Samnanger brannvesen har i samarbeid med legekontoret også ansvaret for bemanningen/vaktordningen for kommunens first responder-bil.

Brannsjefen i Bergen er også brannsjef i Samnanger kommune, og Bergen brannvesen har ansvaret for den overordnete beredskapsledelsen i kommunen.

Ved hendelser er lokal utrykningsleder delegert lederansvaret. Bergen brannvesen overtar dette ansvaret dersom hendelsen eskalerer og befal derfra ankommer stedet.

Samnanger kommune har arbeidsgiveransvaret overfor brann- og redningspersonellet i Samnanger. Kommunen er eier av brannstasjoner, utrykningskjøretøy og annet materiell, og også ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og utstyr tilknyttet brann- og redningsberedskapen.

Brannforebyggende oppgaver

Bergen brannvesen har ansvar for å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfeller av branner og andre ulykker. Bergen brannvesen har ansvaret for tilsyn av særskilte brannobjekter og for feie- og tilsynstjenestene i kommunen.