Gå tilbake til:
Du er her:

Osterøy kommune

Samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Osterøy kommune ble inngått 1. mai 2014.

Osterøy har to brannstasjoner lokalisert på Hauge og Fotlandsvåg, i tillegg til et branndepot på Bruvik.

Brannvesenet på Osterøy består av 35 deltidsmannskaper. Av disse er det fire utrykningsledere i vaktordning. I tillegg jobber én ansatt med forebyggende oppgaver.

Brannvesenet på Osterøy har også en first responder-tjeneste.

Brannsjefen i Bergen er også brannsjef i Osterøy kommune og Bergen brannvesen har ansvaret for den overordnete beredskapsledelsen i kommunen.

Ved hendelser er lokal utrykningsleder delegert lederansvaret. Bergen brannvesen overtar dette ansvaret dersom hendelsen eskalerer og befal derfra ankommer stedet.

Osterøy kommune har arbeidsgiveransvaret overfor brann- og redningspersonellet på Osterøy. Kommunen er eier av brannstasjoner, utrykningskjøretøy og annet materiell, og også ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og utstyr tilknyttet brann- og redningsberedskapen.

Brannforebyggende oppgaver

Bergen brannvesen har ansvar for å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfeller av branner og andre ulykker. En ansatt i Osterøy kommune er faglig underlagt brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen, og gjennomfører tilsyn av særskilte brannobjekter på Osterøy.

Fra 1. januar 2019 har Bergen brannvesen også ansvaret for feie- og tilsynstjenestene i kommunen.