Gå tilbake til:
Du er her:

Vaksdal kommune

Samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune trådte i kraft 1. mars 2018.

Vaksdal har to brannstasjoner lokalisert på Dale og Vaksdal, i tillegg til et branndepot på Eidslandet.

Brannvesenet i Vaksdal består av 36 deltidsmannskaper. Av disse er det ti utrykningsledere i vaktordning, fordelt på fem vaktlag. Vaksdal har én brannkoordinator i 40 prosent stilling.

Vaksdal brannvesen har også en first responder-tjeneste.

Den 27. februar 2018 ble samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune signert av brannsjef Leif Linde og konstituert rådmann Åse Elin Myking.

Bergen brannvesen har totalansvaret for brann- og redningstjenesten i Vaksdal kommune. Brannsjefen i Bergen brannvesen er dermed også brannsjef i Vaksdal kommune. Ved hendelser er lokal utrykningsleder fra Vaksdal brannvesen delegert lederansvaret inntil eventuell representant fra Bergen brannvesen, normalt utrykningsleder i Arna brannstasjon, ankommer skadestedet.

Vaksdal kommune har arbeidsgiveransvaret for brann- og redningspersonell som inngår i den lokale beredskapsstyrken i kommunen. Kommunen har også ansvar for drift og vedlikehold av egne brannstasjoner, utrykningskjøretøy og annet materiell.

Brannforebyggende oppgaver

Bergen brannvesen har ansvar for å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfeller av branner og andre ulykker. Bergen brannvesen har ansvaret for tilsyn av særskilte brannobjekter og for feie- og tilsynstjenestene i kommunen.