Gå tilbake til:
Du er her:

Økt fokus og kontroll av oljefylte varmeovner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i en pressemelding meldt at de intensiverer markedskontrollen med flyttbare oljefylte varmeovner.

Likeledes har de bedt bransjen om, innen 1. juli 2007, å dokumentere kvalitetskontrollen av serieproduserte ovner. Dersom tilfredsstillende kvalitet ikke kan dokumenteres, kan det bli nedlagt omsetningsforbud for de aktuelle ovnene. Pressemeldingen og oppslag i pressen har ført til en mengde telefonhenvendelser til oss fra publikum.

Våre råd er:

- Bruk kun fast installerte varmekilder til hovedoppvarming.

- Oljefylte varmeovner er ment å være en supplerende varmekilde for en begrenset periode, eksempelvis når oppholdsrom er i bruk - altså under tilsyn. Det samme gjelder for andre flyttbare varmekilder, som stråleovner, vifteovner og gass-ovner.

- Ovnene må ikke plasseres i nærheten av brennbart materiale

- Vær ekstra oppmerksom på plasseringen i rom hvor barn og dyr oppholder seg

- Følg monteringsanvisningen fra fabrikken

- Ikke dra ovnen etter ledningen

- Like viktig som å sikre at ovnen ikke utsettes for skade ved normal bruk, er det å sørge for at den heller ikke utsettes for skade ved lagring og transport.

- Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring.

Totalt regnes det med at det er solgt om lag en million flyttbare oljefylte ovner i Norge de siste 10 år. 300.000 av dem er solgt de siste tre år hvor det er registrert 75 hendelser. Oljelekkasjer er klart dominerende, men 25 av hendelsene har forårsaket brann eller branntilløp i koblingsrommet i ovnen.

Lekkasjene kan oppstå ved at sveisesømmene er for dårlige eller ved en generell svekkelse av oljetanken. Brannfaren er først og fremst knyttet til slitasjeskader i koblingsrommet som inneholder termostat, bryter og ledninger.

Hendelsene ved oljefylte ovner kan ikke bare ensidig tilskrives ovnenes kvalitet, men har også sammenheng med feil bruk.

Det er også en sannhet at flyttbare oljefylte varmeovner har kortere levetid enn fast monterte panelovner. Det er færrest hendelser med de dyreste oljeovnene, men selv disse ovnene har ofte ikke mer en 4-6 års levetid.

Sett i forhold til antall ovner som er i bruk, er det ikke dramatiske tall - under en halv prosent av antall solgte ovner, men dette er hendelser som oppleves dramatiske og ubehagelige. Brann i koblingsrommet er dessuten helt klart en farlig situasjon som må tas alvorlig.

Feil ved oljefylte ovner er imidlertid klart overrepresentert i forhold til feil ved faste elektriske varmekilder.

.