Gå tilbake til:
Du er her:

Slik blir de nye feie- og tilsynstjenestene

Se hvilke endringer den nye feie- og tilsynstjenesten innebærer for deg som innbygger.

Du skal være trygg på at sms-varselet om feiing eller tilsyn har kommet fra Bergen brannvesen. Vi legger derfor ut en liste over de sikre numrene til våre tjenestetelefoner. Her kan du sjekke om sms-en du har blitt varslet med er fra et sikkert nummer.

Sikre numre til tjenestetelefoner fra seksjon boligbrannsikkerhet ved Bergen brannvesen.

Bystyret vedtok ny feie- og tilsynsordning 22. november. Den gjelder fra 1. januar 2018. Målet er å «styrke det brannforebyggende arbeidet gjennom risikobaserte, tidsriktige og samfunnseffektive feie- og tilsynstjenester».

Du betaler for det du får

Til nå har alle som har ildsted og skorstein betalt samme pris for feie- og tilsynstjenestene, og brannvesenet har utført feiing og tilsyn minimum hvert fjerde år. Vi ønsker å bruke ressursene der risikoen for brann er størst. Har ditt ildsted og skorstein økt risiko for brann, vil vi komme oftere for å feie skorsteinen og føre tilsyn med fyringsanlegget, og du må betale en høyere pris. Har vi kartlagt en lav brannrisiko på ditt fyringsanlegg, behøver vi ikke komme så ofte på besøk, og prisen blir tilsvarende lavere.

Dette bestemmer brannrisikoen i ditt fyringsanlegg

Brannrisikoen er basert på statistikk over skorsteinsbranner i perioden 2010-2015. Den viser at stålskorstein gir den laveste risikoen for brann, elementskorstein middels risiko og teglskorstein høyest risiko.

Når det gjelder ildsted, er et rentbrennende ildsted med flytende eller gassformig brensel det tryggeste. Fast brensel i rentbrennende ildsted gir middels risiko for skorsteinsbrann, og fast brensel i ikke rentbrennende ildsted gir den høyeste risikoen.

Det er altså høyest risiko for skorsteinsbrann dersom du fyrer i et ildsted som ikke er rentbrennende og har en teglsteinskorstein.

Type bolig har også betydning

Hvor ofte brannvesenet kommer på tilsyn er i tillegg avhengig av hvilken bolig du bor i og hvilken bebyggelse det er rundt boligen. Som eksempel er eneboliger, tomannsboliger og rekkehus blant de med lavere risiko. Fritidsboliger og boligblokker er kategorisert med middels risiko, mens 1890-gårder, kommunale boliger, bofelleskap og omsorgsboliger er blant de med høyere risiko. Tett bebyggelse, og særlig tett trehusbebyggelse, gir høyere risiko enn spredt bebyggelse.

Oversiktene over kategoriene for brannrisiko finner du i vedlegget "Beregnet feie- og tilsynsbehov med utgangspunkt i risiko".

Bomturer vil kunne koste deg

Brannvesenet opplever ofte utfordringer med bomturer og stengte dører ved feiing eller tilsyn. Det er viktig for brannsikkerheten at feiing og tilsyn gjennomføres som planlagt. Har vi varslet at vi kommer og du ikke er hjemme og ikke har meldt fra om dette, bruker vi ressurser på rene bomturer. Vi må også planlegge og utføre oppdraget på nytt. I disse tilfellene foreslår vi at eier blir belastet med et tilleggsgebyr.

Du får varsling om feiing og tilsyn på SMS eller e-post

Tidligere har du fått brev med varsel om feiing eller tilsyn i posten. Nå vil du få en SMS og/eller en e-post i god tid i forveien. Du vil også motta en påminnelse på SMS én til to dager i forkant. Brannvesenet vil også gjøre opplysninger knyttet til din bolig og fyringsanlegg tilgjengelig digitalt på Min side.

Vi kommer også på ettermiddag- og kveldstid

For mange passer det ikke å være hjemme og vente på feieren på dagtid. Derfor vil vi tilby å komme på ettermiddag og kveld for de som ønsker det. For å dekke inn merkostnadene brannvesenet får ved å utføre arbeid på ettermiddag- og kveldstid foreslår vi at det betales et tilleggsgebyr.

Vi har hørt på deg!

De endringene vi foreslår i ny feie- og tilsynsordning kommer fra innbyggerne i Bergen. I april 2016 gjennomførte brannvesenet en stor brukerundersøkelse. Her ble bergensernes syn på varsling og gjennomføring av feiing og tilsyn i private boliger kartlagt. Rundt 35 000 boligeiere fikk invitasjon til å delta i undersøkelsen og 6650 svarte - en svarandel på 20 prosent.

31 prosent ønsker at tjenesten blir utført på kveldstid, mens færre er villige til å betale ekstra for det. Brukerne gir i undersøkelsen klare meldinger om at de vil bli varslet på e-post og SMS. I snitt ønsker de fleste to ukers varsel på e-post, og påminnelse på SMS en til to dager før. Over 80 prosent vil ha tilgang til opplysningene på Min side.

Helhetlig oversikt over alle svarene fra brukerundersøkelsen finner du i bakerst i Ny feie- og tilsynsordning.

Forbud mot bruk av gamle ovner

Forslag til den nye forskriften «Forbud mot bruk av ildsteder uten dokumentasjon» er forankret i forurensningsforskriften § 7-4. Det er derfor Klimaseksjonen som har tatt initiativ til å innføre forbudet, men Bergen brannvesen vil ha ansvaret for å iverksette og følge det opp.

Utskifting av ikke-rentbrennende ildsteder gir både økt brannsikkerhet og mindre forurensning.

LES OGSÅ: Lurer du på om du må bytte peisen?