Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene som stilles til brannvesenet.

Varsling

Hva er krav til varslingsutstyr i boliger?
Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefaler vi at man har både varsle- og slokkeutstyr i hver etasje.

Bytt batteri i røykvarsleren én gang i året. 1. desember er røykvarslerens dag og en fin anledning for å gjøre dette. Røykvarslere bør testes én gang pr. måned og etter alle ferier. En røykvarsler har en holdbarhet på 10 år med mindre annet er spesifisert.

Røykvarsler monteres i tak, minimum 50 cm ut i fra vegg. Husk å påse at røykvarsleren er godkjent.

Slokkeutstyr

Hva er krav til slokkesutstyr i boliger?
Alle boenheter skal være utstyrt med hensiktsmessig slokkeutstyr, minst et 6 kilos håndslukkeapparat. Brannvesenet anbefaler husbrannslange. Det er eiers ansvar å anskaffe og montere slokkeutstyr.

Hvor kan vi få gjennomført kontroll og service av håndslokkemateriell?
Bergen brannvesen gjennomfører ikke slike kontroller. Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har laget en liste over kompetente virksomheter.

Hvor ofte må vi sjekke brannslokningsapparater?
Kontroll skal utføres hvert femte år, og service hvert tiende år av en autorisert fagperson. Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det være lurt å vende apparatet et par ganger i året for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.

Hvor kan vi levere fra oss gammelt slokkeutstyr?
Gamle brannslokningsapparater kan enten leveres til miljøstasjoner eller leveres tilbake til et utsalgssted.

Ildsted

Jeg skal installere en nytt ildsted - hva er kravene?
Ved installasjon av nytt ildsted må eier melde fra til kommunen (Bergen brannvesen), Jf forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4. Meldingsskjema kan nå sendes elektronisk på denne lenken: Melding om installasjon av ildsted

Foretar dere kontroll av ildsteder?
Nei, vi foretar ikke kontroll av installasjon av ildsted. I Plan og bygningsloven stilles det ikke krav til montør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte installatører. Det er viktig å merke seg at de tekniske bestemmelser ifølge med installasjon av ildstedet gjelder fullt ut.

Feiing

Når kommer feieren?
Bergen brannvesen skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.

Må jeg være hjemme når feieren kommer?
Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen.

Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom det er avtalt med feieren.

Hvordan varsler dere at feieren kommer?
Normalt varsles det tre virkedager før feiing/tilsyn med brev til alle eiere med adresser som er registrert med skorstein/ildsted.

Er det spesielle krav til adkomst til tak?
Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig.

Hva bestemmer feie- og tilsynsgebyr?
Tjenesten og gebyret er knyttet opp mot fyringsanlegg (ildsted og skorstein). Feie- og tilsynsgebyr sendes ut årlig og gjelder per boenhet. Basisgebyr inneholder èn feiing hvert fjerde år og ett tilsyn hvert fjerde år. Ved behov for hyppigere feiing påløper det tilleggsgebyr.

Fyring

Jeg har fyringsproblemer. Hva kan det skyldes?
Husk at fuktig ved gir dårlig forbrenning. I tillegg til at du får mindre varme enn du får fra tørr ved, kan den i tillegg forårsake bekdannelse som igjen kan medføre skorsteinsbrann. Les mer om riktig fyring under Tips og råd.

Sameier/borettslag/styrer

Hva er styrets plikt når det gjelder røykvarslere og slokkemateriell?
Det er sameiet/borettslaget/styret som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarslere og slokkemateriell. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

Trenger vi HMS i borettslag og sameier?
Borettslag og sameier faller inn under virksomhetsbegrepet; Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak, uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke (Brann og eksplosjonsvern loven § 4 punkt F).

Virksomheten plikter å gjennomføre et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Det skal kunne dokumenteres ovenfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevd. (Brann og eksplosjonsvern loven § 8 )

Hva kan lagres i rømningsvei?
Rømningsveier skal holdes fremkommelige og ryddige. Det skal ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming. Som hovedregel bør du ikke lagre noe der. Husk at ved en brann kan situasjonen være uoversiktlig.

Kan vi bestille tilsyn av brannsikkerheten i hjemmet fra brannvesenet?
Nei, det kan du ikke, men er du i tvil om brannsikkerheten er ivaretatt i boligen, ta kontakt med brannvesenet med en bekymringsmelding. Brannvesenet utfører regelmessig tilsyn i de boenheter som har ildsteder/fyringsanlegg.