Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommunes høringssvar til ny forskrift om offentlige arkiv

Les Bergen kommunes høringssvar til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskrifta).

«Bergen kommune har vurdert forslaget til ny arkivforskrift opp mot den eksisterende og opp mot de krav tiden setter. En oppsummering er at Bergen kommune:

1. Støtter at forskriften har hovedinnretning mot det digitale.

2. Utkastet ivaretar ikke tilstrekkelig de vernebehov allerede skapte papirarkiver har.

3. Støtter innføringen av internkontroll, men ønsker begrepet og metoden bedre beskrevet

4. Ønsker at kravet om en arkivtjeneste blir opprettholdt.

5. Krav til arkivfunksjonene hos private som utfører oppgaver for det offentlige (ved outsourcing o.l.) må inkluderes i forskriften.

6. Begrepet arkivinstitusjon må etableres og defineres i forskriften, og at uklarheter i begrepsbruk mht. dokument, arkiv, systemoversikt mm må klares opp.

7. Bestemmelsene om lagring må sette krav til bevaring av arkivmaterialets innhold, struktur og kontekst.

8. Digitalisering for kassasjon kan kun benyttes i begrenset omfang, og begrenset til materiale nyere enn 1990/95. Problemkomplekset trenger ytterligere utredning.

9. Bestemmelsen om papirkvalitet bør bli stående.

10. Krav til lagring må omfatte mer enn lokalene; Tekniske løsninger, infrastruktur, sikkerhetsløsninger, juridiske forhold mm må inkluderes for å sikre alle typer arkiv.

11. Bestemmelsen om journalføring svekker rettighetene etter offentlighetsloven. Krav om fullstendig systemoversikt og journalføring av innsynssaker opprettholdes.

12. Bestemmelser om bevaringpåbud er vesentlig svekket i forhold til gjeldende regelverk. Vi ønsker at kravene i §§ 2-9, 2-13, 2-14 blir opprettholdt.

13. Arkivproblemene mht. ansattes epostkasser ikke er løst. Det er behov for å juridisk å fastslå at disse inneholder saksdokumenter som i stor grad er bevaringsverdige og hjemle systemer for høsting og arkivering av slike.

14. §19c som hjemlet arkivbegrensning av uspesifiserte tekstbehandlingsfiler etc. tas ut.

15. Arkivforskriften skal fremdeles verne om papirarkivene. Bevaringspåbudene i eksisterende §3-20 blir tatt inn i §20.

16. Det er prematurt å legge opp til en forutsetningsløs godkjenning av skylagring i utlandet.

17. I de tilfeller der Riksarkivaren benytter sin fullmakt til å avgjøre plasseringen av omstridt arkivmateriale skal avgjørelsen kunne ankes til departementet.

18. Arkivforskriften bør målbære en forventning om at arkivinstitusjoner skal drive aktiv, kulturhistorisk formidling av arkivmateriale.»