Gå tilbake til:
Du er her:

Ansvar

I Bergen kommune er det Byrådet som har overordnet ansvar for kommunens arkiv og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Ansvaret er delegert til byarkivaren.

Videre på internett

Arkivansvaret til offentlege organ er formulert slik i § 6 i Arkivloven:
«Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid

I Forskrift om offentlege arkiv er dette ansvaret presisert slik i § 1-1, andre og tredje ledd:
«Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvsteleiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23.

Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett.»

Bergen kommunes nåværende arkivorganisering og arkivansvar er vedtatt i Byrådssak 1543/11, den 15. november 2011.

I dette vedtaket stadfestes byarkivarens myndighet. Denne myndigheten ble opprinnelig vedtatt av Hovedutvalg for administrasjon 10.11.1986, forelagt bystyret 01.06.1987:

Byarkivets oppgaver og virkeområde (pdf)

Tidligere politiske vedtak som omfatter Bergen kommunes arkivorganisering

Samordning av byrådsavdelingenes og oppfølgingsenhetenes arkiver i ett sentralarkiv: Saksfremstilling (27.04.2004) / vedtak (26.05.2004)

Arkivorganisering og arkivansvar i Bergen kommune Byrådssak 1272/02: Saksfremstilling (30.04.2002) / vedtak (22.05.2002)

.