Gå tilbake til:
Du er her:

Kvinner i arkivet og Kvinnearkiv

Det er en pågående diskusjon om etablering av et nasjonalt kvinnehistorisk arkiv, blant annet i medlemsbladet til Forskerforbundet, Forskerforum. De andre nordiske landene har slike arkiv, men ikke Norge. Det er nå tatt til orde for et lignende arkiv i Norge, men her er meningene delte. Trenger vi egentlig et eget arkiv for kvinnehistorie?

I Forskerforum 8/2015 tar Linda M. Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning, til orde for et kvinnehistorisk arkiv i Norge. Denne type arkiv er allerede etablert i våre naboland, og Sverige var først ute med et kvinnearkiv allerede i 1958. Hun mener det er et problem at vi i Norge mangler et samlet arkiv, for selv om mye materiale er oppbevart flere steder finnes det ikke en samlet oversikt over dette.

I det påfølgende nummer av Forskerforum, 9/2015, kommer flere på banen og argumenterer for og mot et eget kvinnehistorisk arkiv. Blant andre direktøren for universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen, Maria-Carmen Torras Calvo. Hun ønsker et arkiv knyttet opp til et forskningsmiljø, gjerne i Bergen. Riksarkivar Inga Bolstad mener derimot at et eget arkiv er overflødig i dagens digitale hverdag. Hun peker heller på behovet for et nettverk hvor flere institusjoner er med på å gjøre kvinnehistorisk materiale mer synlig.

Byarkivaren i Bergen, Arne Skivenes, har i årets siste nummer av Forskerforum (10/2015) bidratt med sitt syn på saken. Han er enig i at det bør tas et initiativ for å sikre større dokumentasjon omkring kvinners stilling og innsats i samfunnet, men mener det finnes bedre måter å gjøre dette på enn å etablere et eget kvinnearkiv. Byarkivaren påpeker at en bred kvinnedokumentasjon forutsetter profesjonelle arkivinstitusjoner med bredt arbeidsfelt. Det finnes allerede mye kvinnerelatert materiale i de kommunale og statlige arkivinstitusjonene, som i tillegg til offentlige arkiv også tar vare på privatarkiv. Han mener blant annet at en heller bør sørge for bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene og arkivinstitusjonene, samt bedre synligheten av materialet og mulighetene det gir.

I forbindelse med denne debatten har Bergen Byarkiv publisert en artikkel i det digitale oppslagsverket oVe om kvinner i arkivet og med en oversikt over kvinnerelaterte arkiver oppbevart ved Bergen Byarkiv. Hvor finner vi kvinnene og kvinnens stemme i arkivene? Stor sett overalt, som ellers i samfunnet. Vi har arkiver skapt av kvinner, kvinneforeninger, kvinnelag og mye mer, samt arkiver hvor vi finner kvinnene i bedrifter, organisasjoner, offentlige etater osv.

For å lese hele debatten og artikkelen om kvinner i arkivet, følg lenkene på høyre side.