Gå tilbake til:
Du er her:

Presentasjoner

Her finner du en presentasjon av arkivene i Motstandsarkivet. Klikk på arkivets navn for å laste ned ei fullstendig arkivliste for det enkelte arkiv.

Tilbake til hovedsiden

MA 001 Bergen kommune.
Okkupasjonshistorie-
komiteen I
Arkivet omfatter materiale innsamlet av det såkalte Coucheron-utvalget (Komiteén for krigstidens historie i Bergen), nedsatt av Bergen formannskap, i årene 1949-1957. Materialet består blant annet av beretninger om krigen på Vestlandet, om det sivile luftvernet i Bergen, materiale fra de tyske styrkene i Bergensområdet (bl.a. feltavisen Westfälische Infanterie ), tysk, alliert og norsk propagandamateriale (bl.a. illegale aviser, britiske propagandaplakater og såkalt svart propaganda), beretninger, rapporter og intervjuer om hvordan motstandsarbeidet ble organisert i Bergen i krigens startfase, om de kommunale tjenestemennenes motstandsarbeid, om ulike typer illegalt arbeid (blant annet nyhets- og reiseformidling, økonomisk hjelpearbeid), materiale knyttet til Hjemmefronten, økonomiske forhold i Bergen under krigen, forholdene i arbeidslivet, skolesektoren, kirken, kulturlivet, rettsvesenet og frigjøringsdagene i 1945.

MA 002 Bergen kommune. Okkupasjonshistoriekomiteén II
Arkivet omfatter materiale innsamlet av Komiteén for okkupasjonstidens historie, det såkalte Hiis Hauge-komiteén 1973-1979. Materialet omfatter flere sider ved okkupasjonen av Bergen og omegn fra 1940 til 1945, fortalt gjennom personlige beretninger, intervju med mennesker som opplevde krigen, offentlige og hemmelige rapporter, gjennom avisklipp, illegale aviser, fotografier, dagbøker, sanger og lignende. Materialet omfatter krigen på Vestlandet, organisering og utføring motstandsarbeidet, flere navnelister både over motstandsfolk og over NS' medlemmer og det sivile luftvern. En kan også finne opplysninger om rettsvesenet, gjennom landsvikoppgjøret, og uttalelser fra advokater og dommere og om fangeleirer og fangenskap. Videre omfatter arkivet material om den legale og illegale pressen, skolen, kirken og kulturlivet, arbeidslivet og næringslivet, økonomiske forhold, frigjøring og frigjøringspolitikk. Det finnes også et større materiale om kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordande og særlig Bergen kommune. I tillegg finnes flere dokumenter om den såkalte "redersaken" - hjemkjøp av fanger fra konsentrasjonsleirer: skipsreder Georg von Erpecom og Einar Gerhardsen. Det finnes også tyske kilder i materialet som Meldungen aus Norwegen, finansrapporter og General Tittels krigsdagbok fra 1940.

MA 003 Bergen kommune. Okkupasjonshistoriekomiteén II. Komitearkiv
Arkivet består av møtebøker, kopibøker, korrespondanse, regnskap, artikler og annet knyttet til Hiis Hauge-komiteén (Okkupasjonshistoriekomiteén II).

MA 004 Bergen kommune. Okkupasjonshistoriekomiteén II. Diverse materiale
Arkivet består av materiale knyttet til utstillingen "Bergen i krig" fra 1978. Det omfatter blant annet enkelte gjenstander fra krigens dager, som gassmaske, tysk stålhjelm, tobakk og sigaretter, samt en kortbølgesender. I tillegg finnes det en god del fotografier i dette materialet.

MA 005 Aktive Krigsdeltakeres Forening. Innsamlet materiale
Materialet omfatter blant annet tidsskrifter, avisutklipp, intervjuer, beretninger, fotografier og minnebøker.

MA 006 Bergen kommune. Okkupasjonshistoriekomiteens plakatsamling
Samlingen består av en rekke propagandaplakater fra krigen. De aller fleste er NS-propagandaplakater.

MA 014 Losnedal, John
Materialet omfatter diverse tekster til soldatsanger.

MA 015 Arnesen, Sigurd
Materialet inneholder avisutklipp fra 1940, 1941 og mai 1944.

MA 016 Norsk vilje
Materialet omfatter eksemplarer av den illegale avisen Norsk vilje. Organ for Hjemmefronten, mars - desember 1943, samt korrespondanse.

MA 017 Sognnes, Sigurd / Bardufangenes minnefond
Materialet omfatter et navneregister over fanger ved Bardufoss fangeleir, materiale knyttet til Bardufossfangenes Minnefond, samt korrespondanse.

MA 019 Høiland, Theodor, fotograf
Materialet består av fotografier fra eksplosjonsulykken i Bergen 1944.

MA 020 Torkildsen, Sivert
Materialet består av rasjoneringskort for brød fra Bergen 1940.

MA 021 Sporveiens Tobakkslag
Materialet omfatter kontrakter, bekjentgjørelser, kart og regnskap vedrørende driften av Sporveiens Tobakkslag.

MA 022 Salvesen, Lini Richter, samlinger
Materialet inneholder bl.a. private fotografier fra Landås, Bergen 1945.

MA 023 Reigstad, Olav, samlinger
Materialet består av fotografier fra Espeland leir 1944 og fra 17.mai-feiring i Bergen 1945.

MA 024 Bentung, Inga
Materialet omfatter et fotoalbum med fotografier, avisutklipp, tegninger og annet fra okkupasjonstiden, samt korrespondanse, anti-nazistisk propagandamateriale og aviser.

MA 025 Mangschou, Ulf Johan, orlogskaptein
Materialet omfatter fotografier, korrespondanse og tjenestepapirer fra krigsårene, samt privat korrespondanse, attester og vitnemål.

MA 026 Lyngvi, Arne, rektor
Materialet omfatter fotografier, dokumenter, kart, rapporter og annet knyttet til flyangrepet på Laksevåg oktober 1944.

MA 027 Skogtun, Gunnar
Materialet omfatter blant annet et manuskript om krigsminner 1939-1940.

MA 028 Næss, Rudolf
Materialet omfatter materiale knyttet Næss sitt fangenskap i Nacht und Nebel-leiren Natzweiler, bl.a. ett manuskript og notater, samt en videofilm.

MA 029 Bjørn West, Kp. 7, 2. tropp
Materialet omfatter diverse materiale fra Kp 7., 2. tropp i Bjørn West: Blant annet vaktrapporter, vaktjournaler og instrukser. I tillegg omfatter arkivet materiale innsamlet av Joachim Wiesener, deriblant et intervju med Puschmann ved Reichkommissariatet i Bergen, mai 1945, og materiale om etterretningsorganisasjonen XU.

MA 030 Hermansen, Terje Warncke
Materialet består av et manuskript om en skolegutt sine opplevelser 1940-1945.

MA 031 Antonesen, Frithjof A.
Materialet omfatter blant annet nedtegnelser om Antonesens opphold i tysk fangenskap i Sachsenhausen.

MA 032 Erstad, John
Materialet inneholder blant annet kopi av telegram fra 20.4 1940 der sjefen for 4. Brigade, oberst Østbye, meddelte øverstkommanderende på Vestlandet general Steffens om at de norske troppene hadde kapitulert.

MA 033 Fasting, Michael
Materialet omfatter blant annet beretninger om opplevelser i krigsårene, en trebåt spikket på Ulven fangeleir 1942 og en innrammet blyanttegning, tegnet av en norsk fange.

MA 034 Rathke, August
Materialet omfatter blant annet ca. 70 rundskriv fra justisdepartementet til fylkesmenn sendt under krigen, samt korrespondanse fra Bergen byrett 1940-1945

MA 035 Falch, Frank Meidell
Materialet består av en publikasjon av Falch om hans fangenskap i norske og tyske konsentrasjonsleirer: Ulven, Grini, Sachsenhausen og Neuengamme.

MA 036 Smitt, Georg Chr.
Materialet omfatter blant annet en rapport av Smitt om hans flukt fra Bergen til Stockholm 1944.

MA 037 Aase, Magda
Materialet består av boken Norsk presse under hakekorset, bindene I-III.

MA 038 Stockfleth, Reidar
Materialet omfatter diverse skriv, brev og notat knyttet til Stockfleths tjeneste i førstehjelpstroppene i Bergen under krigen.

MA 039 Tysklandsfangenes Forening
Arkivet omfatter materiale vedrørende Tysklandsfangenes Forening, blant annet manuskript om foreningen, korrespondanse og medlemslister.

MA 040 Rognstad, Wenche Myhre
Arkivet består av et manuskript om hvordan Rognstad som tyveåring måtte overta ansvaret for bedrift og hjem i 1943.

MA 041 Barheim, Ingvald
Materialet omfatter fotografier fra 1943 eller 1944, samt korrespondanse.

MA 042 Solensteen, Esther
Arkivet omfatter blant annet materiale vedrørende etterretningsorganisasjonen XU, fotografier fra krigstidens Bergen, og diverse skriv.

MA 043 Gjesdahl, Torleif
Materialet omfatter blant annet utklippsbøker om krigsbegivenhetene 1939-1944, samt materiale om Gjesdahls fangenskap på Grini.

MA 044 Simonsen, Kjell
Arkivet inneholder et eksemplar av Bergens Tidende med en artikkel av Simonsen.

MA 045 Bleiklie, Øystein
Materialet består av en publikasjon om Hjemmestyrkene, kompani F.1 - Fanakompaniet.

MA 046 Feste, Ola
Arkivet inneholder et manuskript om hvordan Feste opplevde aprildagene i 1940.

MA 047 Dreksler, Tommy
Arkivet omfatter blant annet materiale om Drekslers illegale arbeid utført i fangenskap i Bergen Kretsfengsel under krigen.

MA 048 Revheim, Einar
Materialet omfatter manuskripter om Revheims krigsminner.

MA 049 Lilletvedt, Monrad
Arkivet omfatter blant annet materiale om den illegale etterretningsorganisasjonen Bergen Anleggs Reportasje (BAR).

MA 050 Meyer, Wilhelm F.
Materialet omfatter blant annet Meyers beretning om krigsårene 1940-1945 (Tropp B-35 av Mil.org.), samt diverse publikasjoner og aviser.

MA 051 Toftegaard, Finn
Materialet består av skriv om rekvirering av ulltepper under krigen.

MA 052 Andersen, Martin A. E.
Materialet omfatter en beretning om Andersens erfaringer med smugling av næringsmidler til Bergen.

MA 053 Brakestad, Knut
Materialet omfatter blant annet kassetter der Brakestad forteller om sine opplevelser under kampene i Valdres.

MA 054 Helle, Tor-Arne
Materialet består av åtte kortere beretninger fra krigstidens Osterøy.

MA 055 Mack, Erik
Materialet omfatter blant annet beretninger av Mack om hans erfaringer under krigen.

MA 056 Mjellem, Frantz
Materialet omfatter blant annet et manuskript med stoff fra krigen, knyttet til Mjellem og Karlsen.

MA 057 Tennebekk, Lars
Materialet omfatter blant annet Tennebekks opplevelser de første dagene av krigen på Vosseavsnittet.

MA 058 Wergeland, Johannes
Materialet består av Wergelands beretning om hans opplevelser som hjemmefrontsoldat under krigen.

MA 059 Hus, Dagfinn
Materialet inneholder fotografier fra krigstidens Bergen.

MA 060 Severud, Johan
Materialet omfatter blant annet fotografier fra Bergen, beretning om krigsårene, materiale knyttet til det norske undervannsvåpenet i England og en granatsplint.

MA 061 Dahm, Jan
Arkivet omfatter materiale knyttet til etterretningsorganisasjonen Theta, blant annet en liste over radiostasjoner som Secret Intelligence Service drev i Norge under krigen.

MA 062 Erstatningsrådet
Materialet består av lydbånd etter Jonas Myhre.

MA 063 Sverre Lieds samling vedr. motstandskampen 1940-1945
Arkivet omfatter materiale knyttet til Monrad Lillelied og hans arbeid i den illegale etterretningsorganisasjonen Bergen Anleggs Reportasje (BAR), samt materiale knyttet til motstandsaktiviteter i Bergen Kretsfengsel under krigen.

MA 064 Wilson, Truls Wiel
Materialet består av grenseboerbevis.

MA 065 Uidentifisert motstandsmann, muligens Heming Rasmussen Skre
Arkivet består blant annet av et metall-klisje, korrespondanse, sonetter fra 1940-1941 og bøker.

MA 066 Uidentifiset motstandsmann
Materialet består blant annet av opprop og skriv til ungdommer som unngikk den pålagte Arbeidstjenesten (AT), instruksjoner fra Frihetsrådet og av ulike rapporter.

MA 067 Norgesdokumentasjon - videointervjuer
10 VHS-kassetter med intervjuer av motstandsfolk: Jan Dahm, Eilert Eilertsen, Birger M. Eriksen, Reidar Isachsen, Magnhild Hannås Larsen, Helen Mowinckel Nilsen, August Rathke, Odd Strand, Jacob Strandheim og Gunnar Wiig-Andersen.

MA 901 Wunderli, Richard, Schaffhausen, Sveits
Materialet inneholder fotografier fra Bergen under krigen.

MA 902 Meyer, Ludwig, tysk soldat
Materialet omfatter fotografier - "Erinnerungen an Norwegen 1943/45".

MA 903 Rother, Hr., tysk soldat
Materialet omfatter fotografier fra krigstidens Bergen, Haukelifjell og andre steder der Rother tjenestegjorde.

MA 904 Jones, L., engelsk flyger
Materialet omfatter brev og flygeblader.