Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål

Her er samlet en del informasjon som er nyttig å vite for alle elever og deres foresatte.

"Hvilken undervisning foregår hvor"

Se oversikten som finnes på artikkelen som heter "Hvilken undervisning foregår hvor" som ligger på siden Undervisningstilbud. Oversikten viser hvilke skoler kulturskolen har undervisning på og hvilke typer disipliner som er på de ulike skolene/undervisningsstedene.

Søknader og frister

Kulturskolen har søknadsperiode fra 1. januar til 1. april. Endelig søknadsfrist er altså 1. april for å komme med i hovedopptaket. Søknader registreres også etter søknadsfristen. Disse blir ikke med i hovedopptaket, men satt på venteliste og kan komme i betraktning ved restopptak. Søker får ventelisteansiennitet fra dato for første gang søkt aktuelt fag. Må re-registreres (fornyes) innen 1. april hvert år for å beholde ansiennitetsdatoen.

Ønske om undervisning i bestemt gruppe

Søkere som ønsker undervisning i bestemt gruppe sammen med kjente, kan skrive dette i merknadsfeltet i søknaden og eventuelt ta det opp med lærer ved undervisningsårets start.

Nedre aldersgrense for å søke plass

Det kan søkes plass fra det året eleven fyller 6 år. Se ellers mer utfyllende informasjon om de ulike fagene under "Undervisningstilbud".

Prosedyre søknad og opptak

Når søknaden er mottatt og registrert vil søker motta bekreftelse på epost. De som tildeles elevplass, får et skriftlig tilbud på epost før sommerferien og senest innen utgangen av juni.

Om eleven vil ta ta imot plassen, skal dere ikke foreta dere noe. Hvis dere ikke ønsker å ta imot plassen, må beskjed om det gis på e-post innen 8 dager. Gjøres ikke dette, regnes plassen som akseptert og plassen må betales.

Kriterier for opptak

Kulturskolen skal i prinsippet være åpen for alle som har lyst. Undervisningen som er sterkt subsidiert, er imidlertid avhengig av budsjettmidler. Når økonomien ikke strekker til er det heller ikke mulig å gi plass til alle søkere. For å avgjøre hvem som får plass og hvem som må vente, følger kulturskolen en bestemt prosedyre:

1. Elever fra andre kulturskoler, som flytter til Bergen, prioriteres foran søkere på ventelisten.

2. Eventuell elevplass på andre fag: Ved inntak prioriteres søkere som ikke har noen andre tilbud i kulturskolen.

3. Ventelisteansiennitet: Nye søkere med lengst ansiennitet til aktuelt fag. Ved lik ansiennitet skal alder telle slik at eldre, innen grunnskolealder, tas foran yngre.

4. Alder: Barn i grunnskolealder prioriteres før ungdom i videreregående skolealder. Voksne etter videregående skole, kommer i betraktning hvis ingen står på venteliste.

5. Bydel: Søkere vil få tilbud om plass på nærmeste undervisningssted ut fra boligadresse og skolekrets. Dette vil i stor grad følge bydelsgrensene.

6. Det vil ellers alltid være behov for å ta hensyn til gruppesammensetting, ferdighetsnivå, timeplan, kjønns- og alderssammensetning, lagstilhørighet. Se ellers informasjon på de enkelte fagene. Det foretas loddtrekning i de tilfeller der søker har lik rett til plass.

Opptak til fiolin/cello 6-åringer og Suzuki fiolin gjøres ved loddtrekning. Søkeransiennitet teller ikke.

Flere fag
Flere fag kan unntaksvis tildeles dersom ønsket fag nr to ikke har venteliste; fortrinnsvis et individuelt fag og en gruppeaktivitet.

Det kan også tildeles to individuelle fag hvis det aktuelle faget ikke har venteliste. Kulturskolen vi ikke anbefale mer enn to fag pr elev.

Talentelever som søker flere fag blir vurdert individuelt.

Søknader om bytte

  • Søknad om å bytte fag, gjøres i elevportalen SpeedAdmin. Søk fag og hak av for fagskift. Vi må vite om eleven vil slutte på nåværende fag uansett (etter dette semesteret) eller om han/hun vil gå på nåværende fag inntil byttet blir innvilget. Dette kan skrives i merknadsfeltet.
  • Ønsker man å bytte dag, sted, tid eller lærer, må dette tas opp med lærer.

Venteliste
De søkere som ikke hører noe innen utgangen av juni, har ikke fått plass i hovedopptaket og settes dermed på venteliste. Står du på venteliste og ikke får plass i løpet av skoleåret, må du re-registrere deg (fornye søknaden) innen 1. april neste år. Påminnelse om dette kommer på e-post i mars.

Ventelisten er vanligvis lengst på piano, gitar og sang. Kortest venteliste er på visuelle kunstfag, kirkeorgel, harpe, fagott, obo, teater, og dans. På grunn av desentralisert virksomhet med undervisning i alle bydeler, kan det også være venteliste i èn bydel mens det er flere ledige plasser til samme undervisningsaktivitet i en annen bydel.

Re-registrering  (fornyelse) av elevplass:  gjøres må gjøres for hvert år. Dette gjøres ved å gå inn på barnets elevkort på elevportalen SpeedAdmin og re-registrere innen 1. april. Påminnelse om dette kommer på e-post i mars. Hvis man ikke re-registrerer, blir eleven registrert som utmeldt til sommeren.

For elever som ønsker å slutte etter høstsemesteret (til jul), utmelding foretas i SpeedAdmin innen 1. desember.

Elevplasser kan ikke overtas av søsken. Hvis en elev ønsker å slutte må eleven meldes ut via SpeedAdmin og plassen vil gå til en av søkerne som står på venteliste.

Undervisningsåret

Kulturskolen følger Bergen kommunes veiledende skolerute. Unntak er at undervisningen slutter en dag før til jul og en uke tidligere i juni enn grunnskolen. Unntak ellers vil bli varslet under nyheter i elevportalen SpeedAdmin. Ved skolestart vil den første uken være informasjonsmøter for elever og foresatte. 

Andre endringer kan forekomme p.g.a. konserter, utstillinger, forestillinger, seminar o.l. Da gjelder det i så fall bare enkeltgrupper og elevene vil få beskjed av sin lærer.

Informasjonsmøte

Alle elever og foresatte inviteres til et informasjonsmøte ved skolestart i august. Det er viktig at alle, også foresatte, deltar på informasjonsmøte hvor det blir gitt informasjon om det faglige opplegget så vel som rutiner, regler og ordninger i kulturskolen. Også de rutinerte som har vært elever i flere år, må komme på informasjonsmøte. Dette er spesielt viktig fordi det skal velges nye tillitsvalgte til elevråd og foreldreforum.

Elever på individuelle fag (sang og musikk) får også tildelt dag og tid for sin ukentlige undervisning i dette møtet. Elever i gruppeundervisning på teater, dans og visuelle kunstfag har faste dager og tidspunkt.

Foreldrekonferanse

Foresatte inviteres av sin respektive lærer til foreldrekonferanse hvert år. Som regel i november måned. Ta kontakt med din lærer om du lurer på noe vedrørende dette.

Når lærere har fravær og det er behov for vikar

Kulturskolen legger vekt på å skaffe vikar når vi mener det er nødvendig og mulig å finne kvalifisert lærer. Dersom eleven har mistet mer enn 2 undervisningsdager i ett semester, legges ekstra mye arbeid inn i å skaffe vikar for å unngå avlysning.

Ved første gangs fravær, når elevene ikke har mistet noe undervisning tidligere inneværende semester, blir det vanligvis ikke satt inn vikar. Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig å skaffe kvalifisert vikar på kort varsel, er vi også tvunget til å måtte avlyse undervisningen.

Kulturskolen forsøker å unngå at elever mister mer enn 2 undervisningsdager i halvåret. I henhold til skolens vedtatte serviceerklæring, kan det søkes betalingsreduksjon etter å ha mistet mer enn 4 undervisningsdager i ett semester.

Melding om flytting/ny adresse/e-post/mobiltelefon
Har eleven/familien fått ny adresse siste året, eller andre nye opplysninger? Dette kan dere endre selv i elevportalen SpeedAdmin:
 https://nobergen.speedadmin.dk Hvis denne lenken ikke virker, finner du lenken til SpeedAdmin i høyre kolonnen her på nettsiden.

Aktivitetskortet
Barn i familier som har fått innvilget Aktivitetskortet fra kommunen, kan søke friplass og vedlegge kopi av aktivitetskortet som dokumentasjon til søknaden. For å søke friplass må man først ha søkt om og fått tildelt elevplass ved kulturskolen. Aktivitetskortet gir ikke prioritering på ventelisten. Se mer under tjenestebeskrivelsen Søknad om friplass og permisjon.