Gå tilbake til:
Du er her:

Reglement for Bergen kulturskole

Lurer du på regler for betaling, bindingstid eller utmelding? Les reglementet for kulturskolen.

REGLEMENT FOR BERGEN KULTURSKOLE                               Revidert januar 2019

Søknad
Søknad til kulturskolen gjøres digitalt via skolens internettside. Ved søknad mottas bekreftelsesepost med brukernavn og passord. Alle elever/foresatte forplikter å vedlikeholde sin informasjon i skolens digitale administrasjonsprogram SpeedAdmin. Hold deg oppdatert på denne portalen. Alle som står på venteliste må re-registrere (fornye) søknaden sin innen 1. april hvert år (fordypning er 1. februar), for å beholde plassen på ventelisten. Retningslinjer ved søknad om flere elevplasser: En elev kan kun ha en elevplass på individuell undervisning. En individuell elevplass kan kombineres med en eller flere elevplasser i gruppeundervisning (dans/teater/visuelle kunstfag/sanggruppe og samspillgruppe). Det er mulig å være registrert som søker til maksimum 3 ulike fag. 

Elevinntak
Kulturskolen foretar opptak av nye elever hvert år i mai - juni. Tildelt elevplass gjelder for inneværende skoleår. Innen 1. april må alle re-registrere sin elevplass via SpeedAdmin for kommende skoleår. Dette gjelder om en ønsker å beholde elevplassen eller om en ønsker å melde seg ut. Alle elever vil få tilsendt epost angående dette i mars måned. Ved elevinntak prioriteres søkere uten andre tilbud i kulturskolen. Elevinntak til fordypning skjer etter opptaksprøve, for nærmere info se kulturskolens hjemmeside for de ulike fag.

Bytte av fag
Det er mulig å søke om bytte av fag. Dette gjøres ved å velge bytt fag i re-registreringen. Eleven vil da kunne fortsette på nåværende fag og samtidig stå på venteliste for bytte av fag inntil det blir ledig plass. Byttesøknader blir tildelt etter ventelisteansiennitet på det aktuelle fag. De som har ønske om bytte av lærer og/eller tid og sted for undervisning må kontakte sin lærer. 

Venteliste
Når skolen ikke har plass til alle som søker, gjelder følgende kriterier ved prioritering: Ventelisteansiennitet innen aktuelt fag, elevens alder, bosted, timeplan og alderssammensetning. Søker får ventelisteansiennitet fra dato for første gang søkt aktuelt fag. Elever som ikke kommer med, blir stående på ventelisten.

Bindingstid
Elevplassen er bindende for et halvt skoleår (ett semester) om gangen og elevene er forpliktet til å møte til undervisning. Med bindingstid menes at det må betales skolepenger. Elever som av uforutsette årsaker må slutte midt i et semester (som sykdom/flytting), kan søke redusert betaling.

Permisjon
Innvilget permisjon betyr gyldig fravær og betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider 2 måneder. Samtidig innebærer det rett til elevplass etter permisjonen. Vi kan ikke garantere elevplass hos samme lærer, dag og sted som før permisjonen. Det er bare spesielle forhold som gir grunn til permisjon: Sykdom, sykdom i familien, lengre reiser, midlertidig flytting, studieopphold andre steder eller uforutsett familiær situasjon. Før permisjonstiden går ut, ber vi om at eleven/foresatte tar kontakt med kulturskolen for å avklare situasjonen videre. En søker permisjon ved å velge endre valg på faget i re-registreringen. 
Elever i fordypningsprogram som får innvilget permisjon, vil måtte påregne ny opptaksprøve etter endt permisjon.

Utmelding
Utmelding gjøres digital på den enkeltes elevportal; SpeedAdmin. Velg utmelding på menylinjen. Frist for å melde seg ut er 1. desember for vårsemesteret. Utmelding for høstsemesteret gjøres ved å svare nei ved re-registrering med frist 1. april. Det er ikke tilstrekkelig å kun gi beskjed til lærer. Overholdes ikke fristen, betraktes neste semester som påbegynt og det må betales. Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken.

Elevens fremmøte og fravær
Kulturskolen følger Bergen kommunes veiledende skolerute med hensyn til ferier og fridager. Eventuelle avvik vil bli publisert under nyheter i SpeedAdmin og på kulturskolens hjemmeside. Elevene plikter å møte presis og forberedt til opplæring og arrangementer. Foresatte melder fravær direkte til lærer. Ved ulegitimert fravær kontakter lærer foresatte og det blir sendt skriftlig varsel.

Tap av elevplass 
Øvre aldersgrense for elever i kulturskolen er 20 år. Skolen kan si opp elevplassen dersom eleven gjentatte ganger har ulegitimert fravær, ikke viser tilstrekkelig interesse og egeninnsats, eller viser atferd som er til hinder for opplæringen. Manglende innbetaling av egenandel medfører oppsigelse.
Elever på videregående skole som får plass på «musikk, dans, drama» vil kunne miste elevplassen i kulturskolen. Reglene varierer noe avhengig av fag. Musikkelever på MDD kan som hovedregel ikke beholde elevplass i kulturskolen. Elever på dans, teater og visuelle kunstfag kan derimot kombinere elevplass i begge skoleslag. Oppdatert informasjon finnes på skolens nettside under hvert fag.  

Skolepenger
Bystyret vedtar beløpene for skolepenger og instrumentleie. Det gis søskenmoderasjon fra skoleåret 2019/20, og familier med lav inntekt kan søke friplass. Det kan søkes refusjon av egenandel ved tap av opplæring ut over 4 ganger pr. halvår dersom dette skyldes avlysninger/mangel på vikar. Det gjelder også dersom eleven er sykemeldt over en lengre periode. Det faktureres hvert semester i oktober og mars.

Instrumenter og materiell 
Elevene sørger i hovedsak for å kjøpe noter, materiell og utstyr som skal brukes i opplæringen. Utstyr må holdes i god stand. Skolen har utleieordning for blåse- og strykeinstrumenter. Instrumentleie er mulig inntil 3 år, eller så lenge eleven trenger instrument i redusert størrelse. Leietaker må betale slitedeler som strenger til strykeinstrumenter og fliser til treblåseinstrumenter etter behov. Ved eventuell skade på instrumentet dekkes reparasjonsutgifter av leietaker. Pianoelever må ha piano og keyboardelever må ha keyboard tilgjengelig for egenøving.

Samarbeid hjem-skole
Hvert skoleår velges tillitsvalgte elev- og foresattkontakter. De tillitsvalgte inviteres til forum én gang hver høst for å velge elevråd og FAU.

Arrangement 
Kulturskolen arrangerer flere konserter, forestillinger og utstillinger i løpet av skoleåret. Å delta på slike arrangement er obligatorisk og en viktig del av opplæringen.