Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldreforum og FAU

Foreldreforum gjennomføres hvert år i sept/okt. Forum velger medlemmer til FAU og representanter til kulturskolens råd.

Kulturskolens FAU 2017-18

  • Bente Bakke
  • Jarle Birkeli
  • Kathleen Mathisen
  • Marianne Stene
  • Wendy Gjerstad

Mandat for foreldrearbeidsutvalget (FAU) i Kulturskolen i Bergen

Organisering

På informasjonsmøtet den enkelte lærer i kulturskolen holder ved semesteroppstart velges det en foreldrekontakt for gruppen. Ledelsen ved kulturskolen sørger deretter for at de nyvalgte foreldrekontaktene så raskt som mulig innkalles til et nytt møte, et foreldreforum, hvor det velges representanter til FAU blant de frammøtte. FAU skal ha 5 medlemmer. Hver representant velges for 2 år, slik at det vekselvis velges 2 eller 3 nye representanter hvert år. Representantene bør, i den grad det er mulig, representere ulike disipliner og bydeler.

 

Primære oppgaver

FAU kulturskolen skal først og fremst være et ?tillitsapparat?, et bindeledd mellom den enkelte elev/forelder/foreldrekontakt i skolen og skolens ledelse slik at tilbudet til elevene blir best mulig og eventuelle avvik fra skolens målsetninger raskt kan følges opp og korrigeres.

FAU skal også være en informasjons- og høringskanal for ledelsen ved skolen, og kan selv medvirke til eller ta initiativ til bruker- og/eller omdømmeundersøkelser slik at FAU, fra et brukerperspektiv, aktivt kan medvirke til utvikling av skolen.

Videre kan FAU være en del av skolens ansikt utad for å fremme skolens interesser.

 

Informasjonsflyt/møteaktivitet

For å bli synlige for dem FAU skal representere må skolen distribuere kontaktinfo til foreldrekontaktene via skolens administrative system hver gang et nytt FAU konstitueres, og samme info må legges ut på skolens hjemmesider.
FAU har ca 5 møter per skoleår. Rektor deltar på en del av hvert møte for å gi og informasjon.