Gå tilbake til:
Du er her:

Dirigenter

Dirigenttjenester til frivillige lag og organisasjoner

Bergen kulturskole spiller på lag med engasjerte ildsjeler i kulturlivet og støtter spesielt opp om den rike floraen av skoleorkestre, skolekor og skolekorps. Dirigentordningen er en populær tjeneste fra kulturskolen. Mot en egenandel på ca 50 %  får kor, korps og orkestre sin dirigent fra kulturskolen .

Laget må søke elektronisk innen 1. april.
Søknadsskjema fylles ut elektronisk under menypunktet "Tjenester og skjema" i denne portalen.
Medlemsliste (fordelt på ulike aldersgrupper som aspirant, junior, osv og aktivitetsplan/årsplan  må vedlegges søknad.

Lag som mottar tjenester må være registrert i Brønnøysundregistrene.
Samarbeidet reguleres av en avtale som inngås for ett skoleår omgangen.
Vanlig kontraktsperiode er fra 01.08. til 31.07 neste kalenderår.
Oppsigelse: Gjøres skriftlig med 3 måneders varsel.

I all markedsføring av lagets virksomhet som plakater og konsertprogram, skal det fremgå at undervisningen gis i samarbeid med Bergen kulturskole.

 

Spesielt for skolekorpsene fra og med 2019:

Kulturskolens disponible ressurser dekker ikke behovene i de mange skolekorps. Fra og med 2019 praktiseres derfor en ny fordelingsordning: Der kulturskolen ikke har personell til disposisjon for dirigentoppdraget, gis en økonomisk kompensasjon tilsvarende kommunens andel, som korpsene kan disponere til å lønne sin dirigent. Tidligere fikk kun halvparten av skolekorpsene subsidiert dirigent fra kulturskolen. Nå skal alle få dirigent eller økonomisk støtte til egen dirigent. Tilgjengelige ressurser blir fordelt basert medlemstall på søkerdato 1. april.

Når ressursene er fordelt, kan lag som mottar subsidiert dirigent fra kulturskolen, tildeles utvidet dirigentressurs til selvkost.